Opis bibliograficzny

 

PORADNIK DLA MATURZYSTÓW

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

 

Opracowano zgodnie z normami:

PN-ISO 690:2002  Dokumentacja-Przypisy bibliograficzne-Zawartość, forma i struktura.

PN-ISO-2:1999   Informacja i dokumentacja-Przypisy bibliograficzne-Dokumenty elektroniczne i ich części.

BIBLIOGRAFIA. Informator maturalny zaleca podział:

Literatura podmiotu - czyli spis tekstów kultury, które wykorzystałeś - np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (np. reprodukcje obrazów, ilustracje, rzeźby), muzyczne, film, reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe. Wszystkie dokumenty poddane analizie, omawiane przez was w pracy.

Literatura przedmiotu - czyli spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji- (np.opracowania ogólne (słowniki, encyklopedie, historie literatury, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, dokumenty elektroniczne). Literatura przedmiotu to nie "bryki", "ściagi". Teksty mają mieć co najmniej charakter popularnonaukowy. 

Materiały pomocnicze - (fragmenty filmów,obrazy,muzyka)

PAMIĘTAJ!

  • pisz w ciągu -od marginesu do marginesu
  • zwracaj uwagę na znaki przestankowe
  • szukaj informacji na temat książki najpierw na stronie tytułowej (nie na okładce!)
  • jeżeli autorów jest więcej niż trzech, podaj pierwszego i dopisek  i in.
  • możesz skracać zbyt długi tytuł, wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...)
  • nie podaj pierwszego wydania
  • zastosuj skrót, gdy są zmiany w wydaniu, np.:Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.
  • jeśli wydawnictwo ma kilka siedzib, podaj pierwszą nazwę wymienionej miejscowości
  • numer ISBN znajdziesz w książce wydanej po roku 1978. Jeśli go nie ma w książce, ten element pomijamy.
  • tytuł  zapisz Kursywą

 

Opis bibliograficzny książki

Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN.

Przykład

Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1.

Opis bibliograficzny pracy zbiorowej

Przykład

Kompendium wiedzy o ekologii.. Red. Jan Strzałko i Teresa Mossor - Pietraszewska. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: PWN, 2001. ISBN 83-01-13589-1.

Opis bibliograficzny jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej

Przykład

Poezja polska 1914-1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Cz. 1. Wyd. 3 poszerz. Warszawa: Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-00395-4.

Opis bibliograficzny fragmentu książki (rozdziału, opowiadania, wiersza) napisany przez jednego autora Opis całości książki jak poprzednio, dodatkowo tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

Przykład

Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988. ISBN 83-7052-804-X. Ekspresjonizm, s.70-92.

Lipska Ewa: Ja. Kraków: Wyd. Literackie, 2004. ISBN 83-7889-57-67. A jednak miłość, s. 41

Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki, rozprawy, eseju z pracy zbiorowej

Nazwisko i imię autora rozdziału:Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział strony zajętej przez rozdział.

Przykład 1

Hutnikiewicz Artur: Badania nad literaturą Młodej Polski.W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Warszawa: Czytelnik, 1986. ISBN 83-4567-37-87, s. 192-224.

Przykład 2   Wiersz z antologii wielu autorów:

Stachura Edward: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborksiej: Antologia poezji poelskiej, Wybór Marek Wawrzkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza, 1989. ISBN 83-6754-23-56, s. 380-381. 

                                   Opis bibliograficzny wstępu do książki

Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: Opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony zajęte przez wstęp.

Przykład

Drawicz Andrzej: Wstęp. W: Bułhakow Michaił: Mistrz i Małgorzata. Wyd.15. Warszawa: MUZA, 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V - LXXXIV.

Opis bibliograficzny fragmentu Biblii

Przykład

Księga Izajasza. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 5. Poznań: Pallottinum, 2000. ISBN 83-7014-357-1, s. 961- 1028.

Przykład opisu bibliograficzny fragmentu Biblii, który posiada własną nazwę:

Przypowieść o siewcy. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 5. Poznań: Pallottinum, 2000. ISBN 83-7014-357-1. Mt 13, 1- 9, s. 1303.

Przykład opisu bibliograficznego cytatu z Biblii:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych.[Biblia Tysiąclecia]. ISBN 83-7014-218-4. Mt 6,12, s.1131

Opis bibliograficzny hasła z encyklopedii (słownika)

Przykład

Słownik współczesnego języka polskiego. Red. Bogusław Dunaj. Warszawa:PWN, 1996. Hasło: bibliografia, s. 56

Jeżeli hasło ma swojego autora:

Nazwisko imię autora hasła:hasło.W:Opis encyklopedii, w której znajduje się hasło, strona na której znajduje się hasło.

Przykład:

Maciejewski Janusz: Sarmatyzm. W: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. Teresa Kostkiewiczowa. Wrocław:Ossolineum, 1977 s. 338-345

 

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł Czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł.

Przykład:

Jaworski Marcin: Różewicz Ostatni modernista. „Polonistyka” 2005, nr 5, s. 18-24.

 

Opis bibliograficzny recenzji

Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki. Wydanie. Rok wydania, ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji: Tytuł recenzji „Tytuł Czasopisma” rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję.

Przykład

Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32, s. 11.

                         Opis bibliograficzny wywiadu

Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł Czasopisma” rok, numer, numery stron.

Przykład

Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka2004, nr 3, s. 58- 59.

Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych

Książka na płycie CD-ROM

Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3

Książka w Internecie

Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia. [online] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

Strona www

 

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej. [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap. krakow.pl/whk/.

Forum internetowe

 

Maria: Opis bibliograficzny. W: Biblioteka w Szkole. Forum Ogólne. [online]. [dostęp 6 kwietnia 2008].Dostępny w internecie.http://sukurs.edu.pl/forum/viewtopic.phpp=10994#10994.

Artykuł w czasopiśmie internetowym

Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: „Konspekt” 2005, nr 2 [online]. [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY TEKSTÓW KULTURY

Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu, rzeźby, dzieła architektury

(jak opis rozdziału książki)

Autor:Tytuł  [il.]W: Rycki M.: Jak czytać. Kraków: Wyd. Greg,2005,s.302

W:[Dostępny w Internecie]: adres strony www

Przykład

Vermer Johannes: Pracownia artysty [il.]. W: Rynck Patrick de: Jak czytać malarstwo. Kraków: Universitas, 2005, s. 327.

Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd.2 popr. i uzup. Wrocław: Ossolineum, 1986.ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI.

Opis bibliograficzny filmu

Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 1986.

Opis bibliograficzny utworu muzycznego

Nazwisko kompozytora/wykonawcy: Tytuł nagrania [rodzaj dokumentu]. Miejsce wydania: Nazwa producenta, rok produkcji. Typ nośnika.

Schumann Robert: Marzenie [dokument dźwiękowy]. W: Muzyka nocą. Warszawa: Sound-Pol, 1999. Płyta CD.

                                                       Opis bibliograficzny reklamy

Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy... [reklama prasowa]. „Filipinka” 2004, nr 9, s. 5.

A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna]. Warszawa: TVP, 2005.

Opis bibliograficzny programu telewizyjnego

 

Torbicka Grażyna: Kocham kino [program telewizyjny]. Warszawa: TVP2, [wyemitowano 18 listopada 2008, o 19.35].

 

Opis bibliograficzny programu radiowego

Nowak Katarzyna, Szwedowska Joanna: Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata [program radiowy].Warszawa : Polskie Radio Dwójka, [nadano 18 listopada 2008 , o 11;45].

*******************************************************************

Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości- zobacz jak to opracowali inni:

Biblioteka Pedagogiczna -Białystok - przykłady opisu dokumentów drukowanych i elektronicznych
Biblioteka Politechniki Łódzkiej - typy najczęściej cytowanych dokumentów drukowanych i elektronicznych
*****************************************************************

MATURA USTNA z języka polskiego

Szukasz bibliografii do tematu? Zaglądnij na strony:
Polska Bibliografia Literacka
Zestawienia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wstępną pomoc w opracowaniu motywu znajdziesz na stronie:
Gacek.prv (opracowania,, tematy, motywy literackie)
*****************************************************************

... i po maturze

Informacje na temat studiów wyższych - na stronach:
Po maturze
Studiuj.pl