Wewnątrzszkolny system oceniania

PODSTAWA PRAWNA:

Niniejszy dokument zgodny jest z:

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 IV 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie z 7 września 2004 r. w sprawie jw.
 • Statutem Szkoły,
 • Programem Wychowawczym Szkoły,
 • Szkolnym Programem Profilaktyki.

§ 1

 PODMIOTY OCENIANIA:

 1. Uczeń.
 2. Rodzice /opiekunowie prawni/.
 3. Nauczyciel.
 4. Dyrekcja.

§ 2

 ZASADY USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ:

 Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

 1. Termin przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala na każdy rok szkolny dyrektor szkoły i podaje do wiadomości uczniów i rodziców przez zamieszczenie go na stronie internetowej szkoły do 15 września danego roku szkolnego.
 2. Klasyfikowanie polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustalaniu stopni klasyfikacyjnych z przedmiotów oraz oceny z zachowania.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem
  5.
 5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do: 
 • poinformowania ucznia i rodziców o przewidzianych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
 • ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania z trzydniowym wyprzedzeniem.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, plastyki i muzyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 3. Dyrektor zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego albo informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 6. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 12, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 8. Decyzję o zwolnieniu ucznia z w/w zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza lub poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”, albo „zwolniona”.
 10. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 16, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 12. Ustala się następującą skalę ocen:
 • stopień celujący 6
 • bardzo dobry 5
 • dobry 4
 • dostateczny 3
 • dopuszczający 2
 • niedostateczny 1
  1. Ponadto dopuszcza się możliwość:
   1. stosowania w bieżącym ocenianiu ,,+” i ,,-„
   2. stosowanie zapisu stopni odpowiednimi skrótami: , bdb, db, dst, dop., ndst.
  2. Oceny śródroczne i roczne należy zapisywać w dziennikach i arkuszach w pełnym brzmieniu.
  3. Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego odbywa się zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

§ 3

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z UCZNIAMI I RODZICAMI

 Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceniania i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

 1. Wychowawca klasy na pierwszej godzinie wychowawczej informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania.
 2. Na pierwszym zebraniu informuje się rodziców o wymaganiach, kryteriach oceniania oraz zasadach oceniania zachowania.
 3. Organizuje się zebrania z rodzicami oraz comiesięczne spotkania, na których informuje się o postępach w nauce, trudnościach wychowawczych.
 4. Stopnie są jawne dla ucznia i jego rodziców /opiekunów prawnych/.
 5. Na prośbę ucznia lub rodzica /opiekuna prawnego/ nauczyciel ustalający ocenę powinien uzasadnić i wyjaśnić.

§ 4

 FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OBSERWACJI I OCENIE

 1. Prace pisemne:
 2. kartkówka; dotyczy ostatnich trzech tematów, może być bez zapowiedzi, czas trwania do 20 min.
 3. sprawdziany i testy podsumowujące; wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową, czas trwania 1 godz.
 4. praca klasowa – jw.
 5. Praca z tekstem źródłowym.
 6. Praca na lekcji:
 7. Indywidualna,
 8. Odpowiedzi ustne.
 9. Prace domowe – wg specyfiki przedmiotu.
 10. Prowadzenie zeszytów przedmiotowych lub innych dokumentów pracy uczniów wynikających ze specyfiki przedmiotu np. prace plastyczne.
 11. Sprawności i umiejętności sportowe – dotyczy wychowania fizycznego.
 12. Aktywność na lekcji.

§ 5

 ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO

 Bieżące ocenianie polega na:

 1. systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia,
 2. określaniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do możliwości i wymagań edukacyjnych.
 3. W ciągu tygodnia uczeń może mieć maksymalnie 3 prace klasowe.
 4. W ciągu 1 dnia nie może być więcej niż 1 praca klasowa /nie dotyczy kartkówek/.
 5. Zmiana terminu pracy klasowej może nastąpić na uzasadnioną prośbę uczniów. Wówczas jednak nie obowiązuje pkt 2.
 6. Częstotliwość oceniania wynika ze specyfiki przedmiotu.
 7. Prace klasowe, sprawdziany powinny być sprawdzone i poprawione w ciągu 3 tygodni, kartkówki w ciągu 1 tygodnia.
 8. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych opuścił pracę klasową /sprawdzian/ to powinien mieć możliwość jej zaliczenia w ciągu 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
 9. Uczeń powinien mieć możliwość poprawy klasowej pracy pisemnej, zwłaszcza oceny niedostatecznej. Inne stopnie po uzgodnieniu z nauczycielem.
 10. Uczeń ma prawo:
 11. znać uzasadnienie otrzymanego stopnia,
 12. do nieoceniania po dłuższej, co najmniej tygodniowej nieobecności spowodowanej chorobą lub innym przypadkiem losowym,
 13. od 1 – 3 razy w ciągu półrocza zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyn (dokładną liczbę nieprzygotowań regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania),
 14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiedzy i umiejętności, o którym mowa w par. 7 ust. 3 oraz sprawdzona praca pisemna jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu. Prace udostępnia się w budynku szkoły, w obecności nauczyciela uczącego danego przedmiotu. Nie dopuszcza się możliwości kopiowania pracy w jakiejkolwiek formie.
 15. Samorząd uczniowski ma prawo losowania ,,szczęśliwego numerku” – ucznia niepytanego w danym dniu.
 16. Uczeń przygotowujący się do olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi i sprawdzianów w tygodniu poprzedzającym konkurs.
 17. Uczeń biorący udział w różnego typu zawodach szkolnych i konkursach przedmiotowych ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnej i kartkówki w dniu uczestnictwa lub w dniu następnym.

§ 6

 KRYTERIA OCENIANIA

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 • jest w danym roku szkolnym laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, lub;
 • posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 • posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązaniu problemów praktycznych i teoretycznych wykraczających poza program,
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych; jest laureatem i finalistą konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.
 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
 • dokonuje analizy i syntezy nowych dla niego zjawisk, formułuje problemy i przedstawia plan działania.
 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • dobrze opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, rozumuje i wnioskuje poprawnie,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w praktyce,
 • samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie,
 • posiada główny, ale nie wyczerpujący zakres wiedzy wymaganej na poziomie podstawowym, umie je wykorzystać według podanych wzorów.
 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 • ma braki w zapamiętaniu i rozumieniu podstawowych wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie,
 • wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności w czynnościach użytecznych w życiu codziennym.
 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
 • nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności.

§ 7

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:

            1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

            2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.
 5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 7. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

§ 8

 PROMOWANIE UCZNIÓW

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. Jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.
 6. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 9

 ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub kilku lub wszystkich przedmiotów, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% godzin przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę jego rodziców /opiekunów prawnych/ lub własną.
 3. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami /opiekunami prawnymi/.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  W skład komisji wchodzą:
 6. a) dyrektor szkoły lub jego zastępca,
 7. b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,
 8. c) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne.
 9. Nauczyciel uczący ma prawo odmówić udziału w pracach komisji, wówczas powołuje się innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu.
 10. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel uczący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 11. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 12. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, oceny klasyfikacyjne ustalone przez komisję oraz pracę pisemną ucznia i informację o odpowiedziach ustnych ucznia.
 13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 14. W skład komisji wchodzą:

– dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

– wychowawca klasy,

– wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

– pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

– psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

– przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

– przedstawiciel rady rodziców.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

– skład komisji,

– termin posiedzenia komisji,

– wynik głosowania,

– ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 10

 ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

 Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych. (Nie dotyczy klasy III gimnazjum).

 1. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami /opiekunami prawnymi/.
 2. Egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w następującym składzie:
 4. a) dyrektor szkoły,
 5. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 6. c) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia lub pokrewne.
 7. Nauczyciel uczący ma prawo odmówić udziału w pracach komisji, wówczas wyznacza się innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu.
 8. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel uczący w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Przed wakacjami nauczyciel uczący przekazuje zdającemu w formie pisemnej zagadnienia /zakres materiału/, które będą podstawą egzaminu.
 9. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu – ocenę. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia.
 11. Ocena z egzaminu poprawkowego nie może być wyższa niż dopuszczająca.
 12. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn losowych, może przystąpić do egzaminu w innym terminie.
 13. Uczeń, który nie zdał egzaminu, nie otrzymuje promocji do następnej klasy.

 

 OCENIANIE ZACHOWANIA

§ 11

ZASADY OCENIANIA

Ocena zachowania uwzględnia:

 1. Kulturę osobistą ucznia pojmowaną jako:
 • kulturę słowa i zachowania,
 • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, kierowanie się chrześcijańskim systemem wartości,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz okazywanie szacunku innym osobom,
 • kulturę zachowania w czasie lekcji (niedozwolone jest np.: jedzenie, picie, żucie gumy, używanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń multimedialnych).
 1. Podejście do obowiązków szkolnych:
 • frekwencję; godziny nieusprawiedliwione, spóźnienia,
 • używanie obuwia zamiennego,
 • dostosowanie wyglądu do miejsca, jakim jest szkoła (strój i wygląd zgodny z opisanym w Statucie Szkoły i Regulaminie Ubioru).
 • stosowanie się do zarządzeń dyrektora i poleceń nauczycieli.
 1. Zachowanie na terenie szkoły:
 • dbanie o mienie społeczne i osobiste,
 • troska o estetykę sal lekcyjnych, korytarzy, szatni, pomieszczeń sanitarnych, obiektów sportowych,
 • godny udział w uroczystościach odbywających się w szkole oraz poza szkołą (akademie, apele, Msze Święte, rekolekcje itp.),
 • przestrzeganie zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • działalność dla dobra szkolnej społeczności, tradycji szkoły, współtworzenie jej wizerunku.
 1. Zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego.
 1. Stosunek do innych osób:
 • postawa akceptacji i tolerancji wobec innych,
 • szacunek wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów, koleżanek oraz innych osób,
 • życzliwość, otwartość na potrzeby innych, uprzejmość,
 • uczciwość wobec nauczycieli, rówieśników jak również innych osób.
 1. Uczestnictwo w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły:
 • współudział w pracach samorządu: klasowego i szkolnego,
 • działalność w innych organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • czynne uczestnictwo w Mszach Świętych szkolnych (przygotowanie liturgii), pomoc w organizowaniu Dni Papieskich, współuczestnictwo w uroczystościach religijnych, rekolekcjach szkolnych, dniach skupienia, adoracjach przygotowywanych przez młodzież, wyjazdach na zaplanowane przez szkołę pielgrzymki, współpraca z instytucjami i organizacjami charytatywnymi, wolontariat,
 • wkład w przygotowanie i przeprowadzenie różnego typu imprez szkolnych o charakterze artystycznym, sportowym, naukowym,
 • reprezentowanie szkoły w rozmaitych dziedzinach (konkursy przedmiotowe, olimpiady, festiwale, zawody sportowe itp.),
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 • rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań.
 1. Stosunek do używek (alkohol, papierosy, środki odurzające) oraz zagrożeń zdrowia i życia:
 • agresywne zachowania wobec osób oraz w stosunku do sprzętu szkolnego – dewastacja sprzętu szkolnego,
 • palenie lub samo posiadanie papierosów na terenie szkoły lub poza nim podczas zajęć i przerw lekcyjnych,
 • picie, posiadanie bądź nakłanianie do picia alkoholu na terenie szkoły lub poza nim podczas zajęć i przerw lekcyjnych
 • zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie środków odurzających na terenie szkoły lub poza nim podczas zajęć i przerw lekcyjnych.

 Ze szczególną stanowczością szkoła reaguje na w/w zachowania w szkole lub poza jej terenem w czasie trwania zajęć szkolnych.

§ 12

SKALA OCEN ZACHOWANIA

 1. Zachowanie uczniów jest oceniane według następującej skali:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne
 1. W zapisie oceniania stosuje się następujące skróty:
 • wzorowe –
 • bardzo dobre – bdb.
 • dobre –
 • poprawne – pop.
 • nieodpowiednie – ndp.
 • naganne – ng.
 1. Ocena dobra jest oceną wyjściową w momencie opiniowania zachowania ucznia. Identyfikuje ona wychowanka, który nie odznaczył się czynnościami wykraczającymi poza obowiązki szkolne ani też nie dopuścił się w sposób ewidentny przekroczenia zasad regulaminu szkolnego.

§ 13

SPOSÓB OCENIANIA

 Zachowanie ucznia oceniane jest na podstawie obowiązujących kryteriów:

 OCENA WZOROWA

 Uczeń jest zobowiązany:

 1. Odznaczać się wysoką kulturą osobistą i spełniać wszystkie wymogi prezentowanego kryterium. Brak uwag negatywnych, występowanie uwag pozytywnych w obrębie tego kryterium.
 2. Sumiennie wypełniać obowiązki szkolne:
 • ma nie więcej niż 3 spóźnienia w ciągu półrocza,
 • brak godzin nieusprawiedliwionych,
 • zawsze posiada obuwie zamienne,
 • wygląd dostosowany do okoliczności szkolnych,
 • pomaga nauczycielowi w prowadzeniu zajęć – jest kreatywny, pomysłowy, solidny.
 1. Wzorowo zachowywać się w trakcie zajęć, na terenie szkoły. Zachowanie ucznia nie może budzić żadnych zastrzeżeń wśród nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Wykazać się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego. Ponadto wspomagać członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań oraz posiadać umiejętność krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
 3. Pielęgnować wartości takie jak: uczciwość, życzliwość, bezinteresowność, prezentować postawę tolerancji, szacunku wobec pracowników szkoły, kolegów, koleżanek;
 • chętnie służyć pomocą innym,
 • troszczyć się o bezpieczeństwo własne i innych.
 1. Aktywnie uczestniczyć w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły:
 • działać w organizacjach szkolnych,
 • pomagać w organizowaniu uroczystości, imprez szkolnych, pielgrzymek, czynnie uczestniczyć w Mszach Świętych, nabożeństwach szkolnych itp.
 • reprezentować szkołę w różnych dziedzinach na zewnątrz (np. konkursy przedmiotowe, artystyczne przynależność do wolontariatu).
 1. Nie posiadać, nie rozprowadzać, nie używać środków odurzających, alkoholu, papierosów na terenie szkoły i poza terenem szkolnym.

 

OCENA BARDZO DOBRA

 Uczeń jest zobowiązany:

 1. Charakteryzować się bardzo dobrą kulturą osobistą i spełniać wszystkie wymogi prezentowanego kryterium. Brak uwag negatywnych, występowanie uwag pozytywnych w obrębie tego kryterium.
 2. Prezentować bardzo dobry stosunek do obowiązków szkolnych.
 • ma nie więcej niż 5 spóźnień w ciągu półrocza,
 • brak godzin nieusprawiedliwionych,
 • jeden raz brak obuwia zamiennego,
 • wygląd dostosowany do okoliczności szkolnych,
 • nieopuszczanie terenu szkoły podczas zajęć, przerw lekcyjnych.
 1. Odznaczać się bardzo dobrym zachowaniem w czasie zajęć, przerw lekcyjnych. Postawa ucznia nie może budzić zastrzeżeń ze strony nauczycieli, pracowników szkoły.
 2. Być aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny. Jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu powinna być rzeczowa i nacechowana życzliwością.
 3. Wykazywać się postawą tolerancji, szacunku do drugiego człowieka:
 • być otwartym na potrzeby innych,
 • dbać o bezpieczeństwo własne i innych.
 1. Aktywnie uczestniczyć w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły:
 • pomagać w organizowaniu imprez szkolnych,
 • reprezentować szkołę w różnych dziedzinach na zewnątrz.
 1. Nie posiadać, nie rozprowadzać, nie używać środków odurzających, alkoholu, papierosów na terenie szkoły i poza terenem szkolnym.

 

OCENA DOBRA

 Uczeń jest zobowiązany:

 1. Odznaczać się kulturą osobistą bez większych zastrzeżeń, spełniać wymogi prezentowanego kryterium.
 2. Prezentować dobre podejście do obowiązków szkolnych. Wygląd ma zawsze dostosowany do okoliczności szkolnych, nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć i przerw lekcyjnych. Jest dopuszczalne:
 • nie więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia,
 • 7 spóźnień,
 • 3 razy brak obuwia zamiennego.
 1. Właściwie zachowywać się w czasie lekcji i przerw lekcyjnych:
 • nie posługiwać się wulgaryzmami,
 • nie przeszkadzać w prowadzeniu lekcji,
 • dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 • odpowiednio zachowywać się podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych (strój galowy),
 • przestrzegać zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych.
 1. Prawidłowo wypełniać swoje zadania odnoszące się do projektu edukacyjnego, wspomagając przy tym członków zespołu.
 2. Mieć właściwą, niebudzącą zastrzeżeń postawę wobec innych.
 3. Uczestniczyć w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły:
 • sporadycznie pomagać przy wystroju sal lekcyjnych, korytarzy,
 • służyć pomocą w trakcie organizowania imprez.
 1. Nie posiadać, nie rozprowadzać, nie używać środków odurzających, alkoholu, papierosów na terenie szkoły i poza terenem szkolnym.

 

OCENA POPRAWNA

 Uczeń jest zobowiązany:

 1. Charakteryzować się kulturą osobistą bez większych zastrzeżeń:
 • nie demoralizować innych,
 • stosować się do ogólnie przyjętych norm etycznych, pielęgnować wartości chrześcijańskie.
 1. Posiadać poprawne podejście do obowiązków szkolnych. Jest dopuszczalne:
 • 10 godzin bez usprawiedliwienia,
 • 10 spóźnień,
 • 5 razy brak obuwia zamiennego.
 1. Właściwie zachowywać się na terenie szkoły, w trakcie zajęć i przerw lekcyjnych:
 • nie posługiwać się wulgaryzmami,
 • nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć,
 • właściwe zachowywać się w czasie uroczystości szkolnych,
 • dbać o estetykę miejsca, w którym przebywa; szanować sprzęt szkolny,
 • przestrzegać zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych.
 1. Wypełniać swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu edukacyjnego reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.
 2. Uczestniczyć w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły.
 3. Charakteryzować się odpowiednią postawą wobec innych:
 • być tolerancyjnym szanować nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów,
 • nie sprawiać przykrości innym,
 • być uczciwym wobec nauczycieli, koleżanek, kolegów,
 • nie znęcać się fizycznie lub psychicznie nad innymi,
 • nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych.
 1. Nie posiadać, nie rozprowadzać, nie używać środków odurzających, alkoholu, papierosów na terenie szkoły i poza terenem szkolnym.

 

OCENA NIEODPOWIEDNIA

 Uzyskuje ją uczeń jeśli:

 1. Przekracza zasady dobrego wychowania:
 • odznacza się niską kulturą słowa,
 • nie stosuje się do zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, lekceważy chrześcijański system wartości.
 1. Ma niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych:
 • do 20 godzin nieusprawiedliwionych,
 • do 15 spóźnień,
 • do 7 razy brak obuwia zamiennego,
 • ignorowanie większości zarządzeń dyrektora i poleceń nauczycieli.
 1. Nieodpowiednio zachowuje się w trakcie zajęć, na terenie szkoły:
 • posługuje się wulgaryzmami,
 • przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
 • nie dba o mienie społeczne (dopuścił się zniszczenia sprzętu szkolnego bądź pomocy naukowych),
 • zakłóca uroczystości, imprezy szkolne i pozaszkolne,
 • nie przestrzega zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych
  i sportowych.
 1. Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność wypełnienia zadań przez innych członków zespołu.
 2. Ma niewłaściwą postawę wobec innych:
 • nie szanuje nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów, koleżanek,
 • jest nieuczciwy wobec nauczycieli, rówieśników,
 • nie troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych.
 1. Ma negatywny wpływ na życie klasy, całej społeczności szkoły; nie bierze udziału w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły.

 

OCENA NAGANNA

 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. W sposób rażący łamie zasady dobrego wychowania:
 • demoralizuje innych,
 • przekracza zasady współżycia społecznego, nie respektuje ogólnie przyjętych norm etycznych, nie zważa na chrześcijański system wartości.
 1. Ma naganny stosunek do obowiązków szkolnych:
 • więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych,
 • więcej niż 20 spóźnień,
 • nie nosi obuwia zamiennego,
 • lekceważy zarządzenia dyrektora i polecenia nauczycieli.
 1. Nagannie zachowuje się w czasie zajęć, na terenie szkoły:
 • niejednokrotnie posługuje się wulgaryzmami,
 • uniemożliwia prowadzenie lekcji,
 • niszczy pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny,
 • niekulturalnie zachowuje się podczas uroczystości, imprez szkolnych, pozaszkolnych,
 • nie przestrzega zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych.
 1. Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność wypełnienia zadań przez innych członków zespołu.
 2. Odznacza się naganną postawą wobec innych poprzez:
 • brak akceptacji, tolerancji, poniżanie innych,
 • brak szacunku do nauczycieli, pracowników, rówieśników,
 • nieuczciwość, brak życzliwości, konfliktowość,
 • narażanie na niebezpieczeństwo siebie i innych,
 • szantażowanie, znęcanie się fizycznie bądź psychiczne nad innymi.
 1. Destrukcyjnie wpływa na życie klasy, całej społeczności szkoły.
 2. Niszczy swoje życie i zdrowie poprzez nałogi:
 • pali papierosy na terenie szkoły lub poza nim w czasie zajęć lub przerw lekcyjnych,
 • pije,posiada lub namawia do picia alkoholuna terenie szkoły lub poza nim w czasie zajęć lub przerw lekcyjnych,
 • zażywa, posiada bądź rozprowadza środki odurzające na terenie szkoły lub poza nim w czasie zajęć lub przerw lekcyjnych.

Uczeń otrzymuje zachowanie naganne, jeśli ewidentnie naruszy chociaż jedno z przedstawionych kryteriów.

 § 14

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI

 1. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem do 18 roku życia i ponoszą pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów musi być dokonywane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
 1. Podstawową formą usprawiedliwiania nieobecności w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli jest usprawiedliwienie w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość zakładania przez wychowawców zeszytów usprawiedliwień.
 1. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek usprawiedliwić każdą godzinę nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych.
 1. Usprawiedliwienie ma być doręczone wychowawcy klasy w terminie nie później niż 7 dni roboczych od dnia powrotu ucznia na zajęcia po jego nieobecności. Usprawiedliwienie ma zawierać powód nieobecności.
 1. W sytuacji usprawiedliwienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo zaprosić rodziców/opiekunów na rozmowę wyjaśniającą.
 1. Wychowawca może uznać usprawiedliwienie za niewystarczające w sytuacji, gdy dokument:
 • nie zawiera powodu nieobecności ucznia na zajęciach,
 • nie zawiera konkretnych dat nieobecności, które są usprawiedliwiane. W takiej sytuacji wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia absencji ucznia na zajęciach szkolnych.
 1. W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej pobytem w szpitalu lub sanatorium wychowawca usprawiedliwia nieobecności na podstawie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna lub dokumentów lekarskich. Taka dłuższa nieobecność powinna być poprzedzona informacją telefoniczną lub ustną.
 1. Pojedyncze nieobecności w ciągu dnia uważane są za godziny nieusprawiedliwione, chyba, że rodzic wcześniej lub tego samego dnia poinformuje o nich wychowawcę w formie ustnej lub pisemnej.
 1. Usprawiedliwienie spóźnienia spowodowanego przypadkiem losowym niezależnym od ucznia, może być usprawiedliwione po przedstawieniu odpowiedniego, rzeczowego wyjaśnienia. Spóźnienie przekraczające 10 minut traktuje się jako nieobecność na zajęciach.
 1. W przypadku dłuższych nieobecności, zwłaszcza nieusprawiedliwionych, trwających co najmniej jeden tydzień, lub 30 godzin w miesiącu, wychowawca:
 • przekazuje dyrektorowi szkoły informację o takich uczniach;
 • powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) telefonicznie, a jeśli zajdzie taka potrzeba listownie (za potwierdzeniem odbioru) o absencji ucznia i wzywa ich celem wyjaśnienia danej sytuacji;
 • w obecności dyrektora przeprowadza z rodzicami (prawnymi opiekunami) i uczniem, w której informuje ich o ewentualnych konsekwencjach nieobecności ucznia, a także zobowiązuje ich do spowodowania systematycznego uczęszczania uczniów na zajęcia szkolne.
 1. Każde działanie podejmowane przez wychowawcę związane z egzekwowaniem obowiązku szkolnego ucznia, wychowawca odnotowuje w dzienniku.
 1. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne itp.) lub współpracy, która nie daje oczekiwanych rezultatów (gdy uczeń nie realizuje w dalszym ciągu obowiązku szkolnego), dyrektor szkoły wysyła listem poleconym informację zawierającą stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.
 1. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwy sąd rodzinny.
 1. W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania itp.) i pomimo wszczętego postępowania egzekucyjnego, uczeń dalej nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną ucznia i wydanie stosownych decyzji.
 1. W przypadku uczniów pełnoletnich, wobec których ustał obowiązek nauki, a którzy opuścili ponad 60 godzin zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy uczniów.
 1. W przypadku ucznia, który z przyczyn złego samopoczucia chce zwolnić się z zajęć lekcyjnych, powiadamiani są rodzice/prawni opiekunowie. Uczeń czeka w sekretariacie na odebranie przez rodzica/prawnego opiekuna.
 1. Ucznia może zwolnić z zajęć szkolnych (w danym dniu) tylko wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności dyrektor szkoły (umieszczając w dzienniku odpowiedni wpis z podpisem).
 1. O każdym przypadku samowolnego opuszczenia zajęć lekcyjnych niezwłocznie informowani są rodzice.
 1. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły nie wpisuje się mu nieobecności (wpis – konkurs, zawody). Do przyczyn takiej nieobecności przyjmuje się:
 • przygotowywanie się do akademii lub innych uroczystości szkolnych za zgodą nauczyciela,
 • udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp.
 • wykonywanie prac na rzecz szkoły.
 1. Ucznia należy zwolnić ustnie lub przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim kartki z nazwiskami uczniów zwalnianych i powodem zwolnienia oraz czasem zwolnienia. Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielami uczącymi w danym dniu.
 1. Zwolnienie grupy uczniów z pierwszych i ostatnich zajęć:
 • informacja o odwołanych zajęciach edukacyjnych zostaje podana w Książce Zastępstw w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły co najmniej na dzień przed planowanym odwołaniem zajęć. Wychowawca klasy za pośrednictwem uczniów informuje rodziców o planowanym skróceniu zajęć.
 • w przypadku skrócenia zajęć bez przekazania informacji rodzicom uczniowie przechodzą pod opiekę wyznaczonego na zastępstwo nauczyciela.

§ 15

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA PRZEZ WYCHOWAWCĘ ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskować o podwyższenie przewidywanej przez wychowawcę rocznej oceny zachowania.
 1. Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny wnioskuje do wychowawcy klasy o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie. Za datę poinformowania rodzica uznaje się datę ostatniego przed klasyfikacją zebrania rodziców w danej klasie.
 1. Ocena zachowania może być podwyższona po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej pomiędzy uczniem i wychowawcą. Podczas rozmowy omawiany jest stopień spełnienia przez ucznia kryteriów oceniania zachowania zawartych w WSO oraz wystawione przez nauczycieli w dzienniku pochwały i uwagi.
 1. Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca, jednak musi ona odbyć się nie później niż 3 dni od daty wnioskowania podwyższenie oceny.
 1. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie, o czym zostaje powiadomiony rodzic/prawny opiekun.
 1. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, rodzica/opiekuna prawnego danego ucznia.
 1. Fakt przeprowadzenia takiej rozmowy odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

 

 §.16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Każdy wychowawca zobowiązany jest do ustalenia propozycji końcowo rocznej/śródrocznej oceny zachowania co najmniej na miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną. Może to zrobić w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Jednocześnie wychowawca ma prawo do ustalenia innej niż proponowana oceny końcowo rocznej/śródrocznej.

 

 1. Każdy wychowawca najpóźniej tydzień przed Radą Klasyfikacyjną (śródroczną, roczną) zasięga opinii nauczycieli uczących w danej klasie.

 

 1. Co najmniej dwa tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną (śródroczną, roczną) na godzinie do dyspozycji wychowawcy uczniowie dokonują samooceny własnego zachowania w formie pisemnej.

 

 1. Uwagi jednostkowe są zapisywane są przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym, a także mogą być dokumentowane w indywidualnych dziennikach uwag uczniów

 

 1. Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, może go zobowiązać do prowadzenia indywidualnego zeszytu uwag. Po zakończeniu każdej lekcji uczeń zwraca się do nauczyciela prowadzącego zajęcia z prośbą o wpis dotyczący zachowania ucznia. Wpis obejmuje krótką opinię nauczyciela oraz ewentualne uwagi pozytywne i negatywne. Rodzic (opiekun prawny) podpisując codziennie indywidualny zeszyt uwag potwierdza fakt zapoznania się ze znajdującymi się tam adnotacjami. Ewentualne uwagi pozytywne bądź negatywne wpisywane są również do dziennika lekcyjnego.

 

 1. O zniesieniu lub czasowym zawieszeniu obowiązku prowadzenia indywidualnego zeszytu uwag decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy oraz pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

 

 1. Ustalając ocenę zachowania ucznia wychowawca klasy do której uczeń uczęszcza uwzględnia:
 • warunki rodzinne, sytuację domową ucznia,
 • jego możliwości intelektualne i poziom rozwoju jego osobowości,
 • wydolność wychowawczą rodziców (opiekunów prawnych) ucznia,
 • uwarunkowania zespołu klasowego którego uczeń jest członkiem,
 • stan zdrowia ucznia.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że końcowo roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 1. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 • psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 • skład komisji,
 • termin posiedzenia komisji,
 • wynik głosowania,
 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) powinni być zaznajomieni przez wychowawcę klasy z obowiązującym systemem oceniania zachowania – uczniowie na pierwszej lekcji wychowawczej, rodzice na pierwszym zebraniu.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Rada Pedagogiczna może jednak podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

 1. Ocena zachowania ustalona na koniec roku szkolnego powinna uwzględniać ocenę z pierwszego półrocza. Jeżeli w pierwszym półroczu uczeń otrzymał ocenę nieodpowiednią, to roczna ocena zachowania może być maksymalnie dobra, natomiast jeśli w pierwszym półroczu uczeń otrzymał naganną ocenę zachowania, to roczna ocena zachowania może być maksymalnie poprawna.

 

§ 17

 

SPOSOBY I FORMY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU

 

Informacje o uczniu i o jego postępach w nauce zdobywa się i gromadzi poprzez:

 1. Zapisy w dzienniku.
 2. Obserwacje.
 3. Prace ucznia – wytwory jego pracy.
 4. Prace kontrolne, które powinny być przechowywane w szkole przez okres danego roku szkolnego i w razie potrzeby udostępniane uczniom, rodzicom, dyrekcji.

 

§ 18

 

NAGRODY

 

 1. Nagrody i wyróżnienia uczeń może otrzymać za:
 2. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska,
 3. wzorową postawę,
 4. wzorową frekwencję,
 5. wybitne osiągnięcia.
 6. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
 7. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wystąpić o przyznanie nagrody: Rady Miasta, Premiera, MEN.
 8. Ustala się następujące rodzaje nagród:
  • pochwała wychowawcy klasy,
  • pochwała dyrektora,
  • dyplom,
  • list gratulacyjny do rodziców /opiekunów prawnych/,
  • książka /w miarę środków finansowych szkoły/.

 

 § 19

 KARY

 

 1. Uczeń może zostać ukarany za:
 2. naruszenie Statutu Szkoły,
 3. naruszenie obowiązujących w szkole regulaminów i zasad,
 4. umyślne niszczenie lub namawianie do niszczenia mienia szkoły,
 5. zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa.
 6. Ustala się następujące rodzaje kar:
  • upomnienie wychowawcy klasy,
  • upomnienie dyrektora,
  • wezwanie rodziców /opiekunów prawnych/,
  • pisemne powiadomienie rodziców /opiekunów prawnych/,
  • zakaz udziału w imprezach szkolnych, sportowych,
  • przeniesienie do równoległej klasy,
  • przeniesienie do innego gimnazjum.
 7. W przypadku umyślnego i udowodnionego uszkodzenia mienia szkolnego rodzice /opiekunowie prawni/ pokrywają koszty naprawy lub wymiany.

 

§ 20

 EWALUACJA

 

 1. System podlega weryfikacji.
 2. Zmian w systemie dokonuje rada pedagogiczna.

 

§ 21

 Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

Przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne z założeniami WSO.