Statut Gimnazjum

Statut
Gimnazjum Katolickiego im. bł. ks. J. Popiełuszki
w Stalowej Woli

Rozdział I
Informacje ogólne

 § 1

 1. Szkoła posiada nazwę: Gimnazjum Katolickie im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli.
 2. Szkoła ma siedzibę w Stalowej Woli przy ulicy Podleśnej 4, w obiekcie użyczonym przez Miasto Stalowa Wola.
 3. Organem prowadzącym szkołę jest Diecezja Sandomierska, reprezentowana przez Biskupa Sandomierskiego, z siedzibą w Sandomierzu ul. Mariacka 9, 27-600 Sandomierz

 § 2

 1. Szkoła jest trzyletnim Gimnazjum.
 2. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata i jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych.

  § 3

 1. Gimnazjum jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:

1) celów i zadań statutowych,

2) programu wychowawczego i spójnego z nim programu profilaktyki,

3) programów nauczania.

Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

 1. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce papieża Jana Pawła II o godności osoby.

  § 4

Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swoją edukację i akceptują jej Statut, w szczególności dostępna jest dla młodzieży, która ma ograniczone możliwości kształcenia się z powodu ubóstwa.

  § 5

Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół publicznych, to jest:

 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 4. Realizuje:
 5. programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego,
 6. ramowy plan nauczania,
 7. ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

  § 6

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

  § 7

 1. Podstawowym celem szkoły jest wspieranie integralnego rozwoju uczniów w procesie wychowania, nauczania i opieki – określonym dla Gimnazjum, realizowanym zgodnie z prawem – według koncepcji zapisanej w art. 3 Statutu.
 2. Szkoła wychowuje uczniów do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz do odpowiedzialności za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

 § 8

 1. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki, są uwzględniane w programach kształcenia i mają być ukazywane w środowisku szkoły w szczególności przez nauczycieli, i osoby pełniące funkcje kierownicze. Proces wychowawczy i formacyjny w szkole opiera się na relacji osób: nauczyciela i ucznia, nauczycieli między sobą, dyrektora i nauczycieli.
 2. Kształcenie w szkole jest elementem szeroko rozumianego wychowania. Jego istotą jest wspomaganie rozwoju ucznia w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza przede wszystkim rozwijanie:
 • podmiotowości,
 • odpowiedzialności,
 • umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji,
 • poczucia własnej godności,
 • możliwości twórczych,
 • potrzeby i poczucia sensu, ale równocześnie przekraczanie siebie w kierunku bycia z innymi i dla innych.
 1. W procesie rozwoju ucznia nauczyciel przyjmuje rolę osoby życzliwie i z szacunkiem dla wychowanka:
 • instruującej go,
 • kierującej, współdziałającej i towarzyszącej w dążeniu do prawdy,
 • modelującej sobą (własnym przykładem),
 • odwołującej się przede wszystkim do dialogu, wiarygodnych źródeł i przykładów.
 1. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowy ucznia, w szczególności w sferach:
 • dojrzewania intelektualnego,
 • dojrzewania emocjonalnego,
 • dojrzewania moralnego,
 • dojrzewania woli,
 • dojrzewania społecznego.
 1. Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku rozwoju osobowego. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane we wszystkich dziedzinach życia, warunkuje wzrastanie w dojrzałości osobowej zarówno wychowanków jak i wychowawców.
 2. W szkole podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania jej charakteru wychowawczego opartego na Ewangelii. Jednocześnie jest otwarta na przyjmowanie uczniów wyznających inna religię, poszukujących i nie wyznających żadnej religii, którzy wybierają tę szkołę jako miejsce swej edukacji. Szkoła, szanując ich przekonania, zapewnia wszystkim wychowanie do wzajemnego szacunku, pokoju i współpracy – w klimacie chrześcijańskiej otwartości i miłości. Uczniowie ci mają obowiązek uczestniczenia w pełni w procesie wychowania i nauczania obowiązującym w szkole. W zakresie praktyk religijnych, korzystają z przysługującej im wolności sumienia i wyznania poza szkołą. Sprawowanie opieki w związku z ich praktykami religijnymi – w razie potrzeby, zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

  § 9

 1. Nauka religii katolickiej jest w szkole obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Życzenia rodziców (bądź uczniów), w których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zawierają się w fakcie wyboru szkoły katolickiej.

  § 10

 1. Szkoła jest wspólnotą uczniów i nauczycieli.
 2. Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, młodzież i rodzice (opiekunowie prawni).
 3. Szkoła prowadzi współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych.
 4. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

  § 11

 1. Nadrzędnym zadaniem edukacyjnym w szkole jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opieki.
 2. Wspierając rodzinę w wychowaniu dzieci – szkoła pomaga uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym za kształcenie; wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących większej pomocy.

   § 12

 1. Cele i zadania, o których mowa w par. 7 i 8, określone dla Gimnazjum w ustawie
  o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych, szkoła realizuje zgodnie ze swym charakterem określonym w Statucie.
 2. Realizując ustawowe cele i zadania szkoła:
 3. kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające integralny rozwój osoby,
 4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i własnych możliwości, chroni ich przed zagrożeniami i przygotowuje do odpowiedzialności za swoje życie,
 5. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie Gimnazjum, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 6. przygotowuje uczniów do dokonywania świadomego wyboru dalszej edukacji.

  § 13

 1. Realizując zadania w zakresie systemu oświaty i wychowania – szkoła w szczególności:
 2. wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla społeczności, i osób reprezentujących inne kultury i narody,
 3. kształci – przestrzegając obowiązującego prawa, według przyjętego programu nauczania,
 4. umożliwia uczniom potrzebującym pomocy, w tym także materialnej, bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości szkoły; uczniom uzdolnionym może umożliwić indywidualny program nauczania, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów oraz możliwości finansowych,
 5. zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb,
 6. wspiera rozwój religijny uczniów przez stwarzanie warunków formacji i organizowanie różnych jej form,
 7. organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia.
 8. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.
 9. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy.
 10. Szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny – w oparciu o własny program wychowawczy. Jako priorytetowe ustala się następujące działania wychowawcze:
 11. pomaganie uczniom we wszechstronnym rozwoju osobowym w klimacie ewangelicznym,
 12. ukazywanie uczniom chrześcijańskiej wizji świata, umożliwiającej dojście do syntezy wiary i kultury,
 13. angażowanie wszystkich nauczycieli oraz rodziców w proces wspierania rozwoju uczniów i dążenie do przyjęcia wspólnej koncepcji wychowania,
 14. otwarcie się na międzyszkolną wymianę myśli i doświadczeń,
 15. podtrzymywanie więzi z absolwentami szkoły.

 

Rozdział III

Organa szkoły

 § 14

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Samorząd Uczniowski.
 4. Rada Rodziców.

 

Dyrektor

 § 15

Dyrektora szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.

 § 16

 1. Dyrektor szkoły kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań szkoły zgodnie ze Statutem oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły – jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.
 2. Dyrektor w szczególności:
 3. odpowiada za przestrzeganie art. 7 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
 4. sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 i 2a ustawy o systemie oświaty,
 5. przygotowuje program dydaktyczno – wychowawczy i przedkłada go do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną,
 6. odpowiada za realizację programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,
 7. przyjmuje i skreśla uczniów z listy szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie, które nie mogą być sprzeczne z odpowiednimi przepisami prawa,
 8. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki pełnego i harmonijnego rozwoju,
 9. dobiera i zatrudnia oraz zwalnia pracowników szkoły, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne,
 10. organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe i formację nauczycieli, uwzględniając charakter szkoły oraz jej cele i zadania statutowe,
 11. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 12. współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców,
 13. stwarza warunki do działania w szkole organizacji wzmacniających działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną, zgodnie z charakterem szkoły,
 14. ma prawo uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych przez nauczycieli i zebraniach organizowanych przez organy szkoły,
 15. dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego,
 16. odpowiada za dokumentację szkoły,
 17. realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły.
 18. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
 19. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 20. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.
 21. Dyrektor szkoły, uzgadnia projekt Statutu Szkoły przygotowany przez radę pedagogiczną – przed jego uchwaleniem – z organem prowadzącym.
 22. Dyrektor w szczególności:
 23. dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawę programową uzgodnione z charakterem wychowawczym szkoły,
 24. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

 § 16 a

 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w Statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników, ustalania programu wychowania i spójnego z nim programu profilaktyki. Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.
 2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1, zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania
  i nauczania.
 3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego określonego w prawie oświatowym, aby szkoła zapewniała:
  • wysoki poziom wychowania i nauczania oraz opieki,
  • właściwy poziom relacji osób w ramach sprawowanego nadzoru, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

 

Rada Pedagogiczna

  § 17

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
 2. 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w celu wzmożenia działalności statutowej szkoły.
 3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora,
 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji w programie nauczania przedkładanych z pozytywną opinią organu prowadzącego,
 4. ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
 5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie.
 7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 8. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych,
 9. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych,
 10. opracowywanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły.
 11. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.
 12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady są protokołowane.

 § 18

 1. 1. Rada pedagogiczna ustala program wychowawczy szkoły i spójny z nim program profilaktyki.
 2. 2. Przed ustaleniem, o którym mowa w ust. 1, programy winny być pozytywnie zaopiniowane przez organ prowadzący.

 

 § 19

 1. Do szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 50-53, art. 54 ust. 1-6 i 8 oraz art. 55
  i 56 ustawy o systemie oświaty.
 2. Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania organów o których mowa
  w przepisach, o których mowa w ust. 1.

 

Samorząd uczniowski

  § 20

 1. W szkole działa samorząd uczniowski. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin.
 2. Regulamin ustala ogół uczniów w głosowaniu, a zatwierdza go dyrektor. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 3. Organa samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
 4. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
 6. Zasady tworzenia i działania samorządu mają wymiar wychowawczy, powinny być spójne ze Statutem Szkoły; samorząd szkolny nie posiada uprawnień wynikających z art. 55 ustawy o systemie oświaty.

 

 § 21

Samorząd uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie:

 1. znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,
 2. mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu, mieli możliwość organizowania w szczególności działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej oraz, aby organizacja życia szkolnego zapewniała im zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

 

Rada Rodziców

  § 22

 1. W szkole działa rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów. Rada rodziców jest organem wspierającym szkołę i opiniodawczym.
 2. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Zasady działania rady rodziców określa regulamin przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i powinien być uzgodniony z dyrektorem.
 4. Rada rodziców:
 5. wspiera współpracę rodziców ze szkołą oraz działalność statutową szkoły,
 6. współdziała z dyrektorem szkoły,
 7. może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.
 8. Rada rodziców nie posiada uprawnień zapisanych w art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty.

 

Rodzice

  § 23

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów mają prawo do:
 2. zapoznania się ze Statutem i regulaminami szkoły,
 3. zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczym i profilaktyki, stawianymi wymaganiami, i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania, i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
 4. uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek:
 6. współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci,
 7. brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach,
 8. wspierać, szczególnie swoją postawą, szkołę jako katolicką instytucję wychowawczą, którą wybrali dla swojego dziecka lub którą wybrało ich dziecko.

  § 24

 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.
 2. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia pisma, wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca, pedagog szkolny lub katecheta.
 3. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni.

 

Stowarzyszenia i organizacje

  § 25

W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe są zgodne z charakterem szkoły.

Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża i określa warunki tej działalności – dyrektor.

 

Organ prowadzący

  § 26

Podmiot prowadzący szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, dotyczących charakteru wychowawczego szkoły.

 

Rozdział IV

Organizacja pracy szkoły

  § 27

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i w grupach zgodnie z organizacją obowiązującą w danym roku szkolnym.
 3. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 4. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.
 5. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
 6. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych.

 § 28

 1. Zajęcia edukacyjne z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, także z innych przedmiotów, mogą być organizowane w zespołach oddziałowych i międzyoddziałowych.
 2. Organizacja zajęć w sposób określony w ust. 1, uwzględniając poziom umiejętności uczniów, ich zainteresowania oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły – wymaga aby decyzje dyrektora były podejmowane we współpracy z radą pedagogiczną i po zaciągnięciu opinii rodziców.
 3. Tworzenie zespołów oraz liczba uczniów w zespołach, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji organu prowadzącego, jeżeli taka organizacja wykracza poza możliwości budżetowe szkoły.

 § 29

 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym – określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę – w terminie określonym w odrębnych przepisach.

 1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć szkolnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich – określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może ustalić dodatkowo do 8 dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 4. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
 5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

 § 30

 

Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) biblioteki,

3) zespołu urządzeń sportowych,

4) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.

 

 § 31

 

 1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań szkoły.
 2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.

Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności:

 1. opracowuje organizację biblioteki szkolnej,
 2. gromadzi i opracowuje zbiory,
 3. prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
 4. pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom.
 5. Biblioteka współpracuje z biblioteką pedagogiczną, miejską biblioteką publiczną i innymi instytucjami poprzez:
 6. organizację imprez czytelniczych i spotkań z autorami,
 7. wymianę informacji o zbiorach i imprezach czytelniczych.
 8. Biblioteka współpracuje z rodzicami uczniów poprzez:
 9. udostępnianie książek i czasopism szczególnie z zakresu wychowania,
 10. informowanie o czytelnictwie dzieci.
 11. Biblioteka bierze udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.

Rozdział V

Pracownicy szkoły

 

 § 32

Nauczyciel szkoły w szczególności:

 1. realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły,
 2. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
 3. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą.
 4. Nauczyciele w swoich postawach i działaniach wobec uczniów starają się dążyć do prawdziwego spotkania osób – nauczyciela i ucznia – w odkrywaniu prawdy.

 

 § 33

Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1) odpowiedzialne włączenie się w proces edukacyjny szkoły, zgodnie z jej charakterem,

2) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,

3) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,

4) poziom i wyniki pracy wychowawczej i dydaktycznej,

5) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,

6) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,

7) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,

8) sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,

9) mienie szkoły,

10) osobiste doskonalenie zawodowe i formację.

 

 § 34

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami szkoły katolickiej.
 3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy.

Nauczyciel, uwzględniając charakter szkoły, może:

 1. proponować program do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręcznik do nauczanego przedmiotu,
 2. tworzyć program autorski,
 3. zgłaszać projekty innowacji pedagogicznych i przedstawiać je do akceptacji dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.

 

 § 35

 W szkole mogą być tworzone następujące zespoły nauczycieli:

 1. klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie),
 2. wychowawcze,
 3. przedmiotowe,
 4. Zadaniem zespołu klasowego jest przygotowanie projektu:
 5. zestawu programów nauczania dla danej klasy,
 6. wyboru podręczników,
 7. ustalenia zakresu programu rozszerzonego poszczególnych przedmiotów.
 8. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem szkoły:
 9. projektu programu wychowawczego,
 10. spójnego z programem wychowawczym projektu programu profilaktyki.
 11. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:
 12. ustalenie programów nauczania,
 13. dokonanie wyboru podręczników,
 14. opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów.

 

 § 36

 Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
 2. tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków,
 3. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,
 4. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikającej z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,
 5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych,
 6. utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej linii wychowania.
 7. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy – spójne z programem wychowawczym szkoły.
 8. Każdy z wychowawców posiada tzw. „asystenta wychowawcy”, czyli innego nauczyciela, który zastępuje go w sprawach bieżących klasy podczas jego nieobecności. Asystenta wyznacza dyrektor szkoły.
 9. W trudnych sytuacjach opiekuńczo – wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu Szkoły.

 

 § 37

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu.
 2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym, określonych w Statucie (zob. art. 4 ustawy o systemie oświaty, art. 6 Karty Nauczyciela), w tym pracy bezpośrednio z uczniami oraz pracy na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

 

  § 38

 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkoły.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

 

 § 39

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera i zatrudnia dyrektor – zgodnie z regulaminem pracy i wynagradzania obowiązującym w szkole.
 2. Cele i zadania statutowe szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania w szkole. Dyrektor szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły zapisanym w jej Statucie (por. art. 183b §4 Kodeksu Pracy).
 3. Kryterium zapisane w ust. 2 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela na podstawie art. 6 ust.13 Karty Nauczyciela.
 4. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie (art. 1 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2).

 

Rozdział VI

Uczniowie

 Zasady przyjmowania uczniów

  § 40

Gimnazjum Katolickie jest szkołą dostępną dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swą edukację; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego, ani ze względu na status materialny.

W szkole realizowana jest wobec uczniów, którzy potrzebują wsparcia materialnego, a także pomocy w celu wyrównywania szans edukacyjnych – działalność charytatywno-opiekuńcza.

 Prawa i obowiązki uczniów

 § 41

 1. Uczniowie mają prawo do:
 2. podmiotowego i życzliwego ich traktowania, opartego na zasadach personalizmu chrześcijańskiego,
 3. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
 4. wprowadzenia ich na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary – przykładem życia i działania w szkole,
 5. znajomości programu edukacyjnego szkoły,
 6. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,
 7. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 8. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 9. otrzymania pomocy w przypadku trudności,
 10. wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,
 11. wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
 12. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego, dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
 13. Uczniowie mają obowiązek:
 14. przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły,
 15. włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
 16. systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym szkoły, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach,
 17. uczestnictwa w projekcie edukacyjnym, którego szczegółowe warunki realizacji określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną,
 18. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,
 19. wypływającego z wyznawanych wartości stosunku do koleżanek i kolegów oraz innych osób,
 20. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
 21. godnego reprezentowania swej szkoły,
 22. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 23. dostosowania swojego stroju i wyglądu do przepisów zawartych w Regulaminie Ubioru.

   § 42

 1. Ustalony w szkole strój codzienny i galowy ma wymiar wychowawczy. Ma on na celu w szczególności:
 • pomagać w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności,
 • pomagać w okazaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.
 1. Uczeń ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed zajęciami i po ich zakończeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W czasie pobytu w szkole uczniowi nie wolno używać telefonu komórkowego ani innych urządzeń w celu rejestracji dźwięku i obrazu.

 § 43

Uczniowie szkoły korzystają odpowiednio z uprawnień przysługujących uczniom szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zasady oceniania

 § 44

 1. Podstawową zasadą oceniania ucznia jest, aby ocenianie służyło wychowaniu i pełnemu rozwojowi jego osoby.
 2. Ocenianie bieżące uczniów i ocenianie śródroczne dokonywane jest według skali ocen: 1 – 6, przyjętej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Ocena z każdego przedmiotu dotyczy:
 4. pozyskiwania, wartościowania i przetwarzania informacji,
 5. wiedzy, jaką posiadł uczeń i umiejętności jej prezentowania,
 6. umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.
 7. Ocenianie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
 8. Szczegółowe zasady oceniania zawiera załącznik do Statutu – Wewnątrzszkolny System Oceniania, który stanowi integralną część Statutu.

 

Nagrody i kary

 § 45

 1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma mieć znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma mieć wymiar wspierający innych uczniów.
 2. Nagrody i kary stosowane w szkole określa Regulamin Szkoły.
 3. Nie toleruje się u uczniów korzystania z papierosów, alkoholu i narkotyków.
 4. Zachowanie uczniów podlega ocenie, zgodnie z zasadami i kryteriami zapisanymi w załączniku do Statutu – Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi integralną część Statutu.
 5. Za właściwe zachowanie uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, rady pedagogicznej, dyrektora oraz nagrodę dyrektora lub organu prowadzącego.
 6. Za niewłaściwe zachowanie uczeń otrzymuje karę: upomnienie wychowawcy, naganę udzieloną przez wychowawcę, naganę udzieloną przez radę pedagogiczną, naganę udzieloną przez dyrektora, obniżenie oceny z zachowania, naganę udzieloną przez dyrektora z zagrożeniem wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły w przypadku następnego wykroczenia.
 7. O każdej nagrodzie lub karze szkoła informuje rodziców ucznia.
 8. Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył. Od kary wymierzonej przez wychowawcę uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły. Od kary dyrektora uczeń ma prawo odwołać się do organu prowadzącego.

  § 46

 1. Wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem
  o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.
 2. Z powyższym wnioskiem dyrektor występuje, jeżeli uczeń:
 3. a) lekceważy Statut i Regulamin Szkoły oraz obowiązki szkolne,
 4. b) propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły,
 5. c) ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców,
 6. d) jego pobyt w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów,
 7. e) rozpowszechnia lub używa środki odurzające, alkohol i papierosy,
 8. f) dokonał kradzieży,
 9. g) popełnił jedno z wymienionych wykroczeń na terenie szkoły lub poza nim, ale
  w czasie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych (np. na przerwie w pobliżu szkoły, podczas wycieczek i innych imprez szkolnych takich jak: dyskoteki, bale szkolne, studniówka, itp.).
 10. Wniosek dyrektora powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną.

 

 Rozdział VII

Budżet szkoły

  § 47

 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Urząd Miasta Stalowa Wola.
 2. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli organu dotującego w zakresie środków publicznych otrzymanych w dotacji.
 3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami.

 § 48

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
 • diagnozowaniu środowiska ucznia;
 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 • opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce;
 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 • wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
  • rodzicami;
  • psychologiem;
  • pedagogiem;
  • socjoterapeutą;
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
  • podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:
  • rodziców ucznia;
  • nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;
  • specjalisty;
  • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:
 • wybitnych uzdolnień;
 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • zaburzeń komunikacji językowej;
 • choroby przewlekłej;
 • zaburzeń psychicznych;
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
 • zaniedbań środowiskowych;
 • trudności adaptacyjnych;
 • odmienności kulturowej.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
  • systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
  • działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;
  • zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych:
 1. a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 2. b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
 3. c) zajęć socjoterapeutycznych;
 4. d) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
 5. g) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. h) porad dla uczniów;
 7. i) klas terapeutycznych;
 8. j) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

4) W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

5) Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.

6) Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

8) Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

 1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
 2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
 3. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
 4. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;
 5. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

9) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.

10) Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

11) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.

12) Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 48.9.

13) O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

14) Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

15) Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

 1. korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;
 2. socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów. W szkole mogą być organizowane zajęcia organizowane terapeutyczne: arteterapia, muzykoterapia, dogoterapia, biofeedback, sylwoterapia, choreoterapia.

16) Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

17) Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

18) O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

19) O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

20) Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

21) Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.

22) Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 § 49

 1. Statut Szkoły uchwala rada pedagogiczna po jego wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący.
 2. Statut Szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

 § 50

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, a nie gospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

  § 51

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: „Gimnazjum Katolickie im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli”, zawierającej także adres szkoły, nr NIP i Regon, oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Gimnazjum Katolickie im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli” i godłem państwa.

  § 52

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

  § 53

Szkoła może posiadać własny sztandar i ceremoniał szkolny.