O projekcie edukacyjnym

Projekt edukacyjny w gimnazjum – podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046) – § 21a ust. 1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Z mocy prawa :

  • Udział w projekcie jest obowiązkowy dla uczniów realizujących nową podstawę programową i ma wpływ na ocenę zachowania.
  • Informacja o udziale i temacie projektu będzie umieszczona na świadectwie ukończenia gimnazjum.