Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI 2017/18

1.od  7 maja do 11 czerwca 2018 r.Składanie przez kandydatów wniosków do wybranych szkół ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym.
2od 22 do 26 czerwca 2018r. do godz. 15.00Dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3 do 30 czerwca 2017r. do godz. 10.00Komisje rekrutacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę.
4

29.06.2018 r.

do godz. 1000
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
529.06 – 6.07.2018r.Kandydaci składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały dokumentów.