WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

PODSTAWA PRAWNA:

Niniejszy dokument zgodny jest z:

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 IV 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie z 7 września 2004 r. w sprawie jw.
 • Statutem Szkoły,
 • Programem Wychowawczym Szkoły,
 • Szkolnym Programem Profilaktyki.

Rozdział 1

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

  §1

Ocenianiu podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.

§ 2

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  • udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują dyrektorowi.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
 3. Termin przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala na każdy rok szkolny dyrektor szkoły i podaje do wiadomości uczniów i rodziców przez zamieszczenie go na stronie internetowej szkoły do 15 września danego roku szkolnego.
 4. Klasyfikowanie polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustalaniu stopni klasyfikacyjnych z przedmiotów oraz oceny z zachowania.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem: a) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do: a) poinformowania ucznia i rodziców o przewidzianych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem, b) ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania z trzydniowym wyprzedzeniem.

9. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, plastyki i muzyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

11. Dyrektor zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

12. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

13.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego albo informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

14. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

15. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 12, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

16. Decyzję o zwolnieniu ucznia z w/w zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza lub poradni psychologiczno – pedagogicznej.

17. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”, albo „zwolniona”.

18. W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są opisowe. Jednocześnie uczniowie klas I – III, po uprzednim ustaleniu z rodzicami mogą być przyzwyczajani do oceniania bieżącego w formie stopnia.

19. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:

 • celujący 6
 • bardzo dobry 5
 • dobry 4
 • dostateczny            3
 • dopuszczający 2
 • niedostateczny 1. Ponadto dopuszcza się możliwość:
 • stosowania w bieżącym ocenianiu ,,+” i ,,-”.
 • stosowanie zapisu stopni odpowiednimi skrótami: , bdb, db, dst, dop., ndst.

  21. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę niedostateczną. Ocenę dopuszczającą lub wyższą uznaje się za ocenę pozytywną.

  22. Oceny roczne należy zapisywać w arkuszach w pełnym brzmieniu.

§ 3

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Prace pisemne: – kartkówka; dotyczy trzech ostatnich tematów lekcji, może być bez zapowiedzi, czas trwania do 20 min. – sprawdziany i testy podsumowujące; wg specyfiki przedmiotu, muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,  poprzedzone lekcją powtórzeniową, czas trwania 45 min. – praca klasowa – jw.
 3. Praca z tekstem źródłowym.
 4. Praca na lekcji: – indywidualna, – odpowiedzi ustne.
 5. Prace domowe – wg specyfiki przedmiotu.
 6. Prowadzenie zeszytów przedmiotowych lub innych dokumentów pracy uczniów wynikających ze specyfiki przedmiotu np. prace plastyczne.
 7. Sprawności i umiejętności sportowe – dotyczy wychowania fizycznego.
 8. Aktywność na lekcji.
 9. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe, z tym że nie więcej niż jedna w danym dniu.
 10. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.
 11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 12. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.

§ 4

 1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.
 2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.
 3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.
 4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.
 5. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.
 6. Uczeń może zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:
  • jeden raz w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
  • dwa razy w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.
 7. Nie częściej niż dwa razy w okresie uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku zadania domowego.
 8. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów,  dyktand.

  § 5

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
  1. śródroczne i roczne;
  2. końcowe.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.
 3. W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są opisowe. Jednocześnie uczniowie klas I – III, po uprzednim ustaleniu z rodzicami mogą być przyzwyczajani do oceniania bieżącego w formie stopnia.
 4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.
 5. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych spójnych z charakterem wychowawczym szkoły i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.

§ 6

Ocena zachowania uwzględnia:

 1. Kulturę osobistą ucznia pojmowaną jako:
 • kulturę słowa i zachowania,
 • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, kierowanie się chrześcijańskim systemem wartości,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz okazywanie szacunku innym osobom,
 • kulturę zachowania w czasie lekcji (niedozwolone jest np.: jedzenie, picie, żucie gumy, używanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń multimedialnych).
 1. Podejście do obowiązków szkolnych:
 • frekwencję; godziny nieusprawiedliwione, spóźnienia,
 • używanie obuwia zamiennego,
 • dostosowanie wyglądu do miejsca, jakim jest szkoła (strój i wygląd zgodny z opisanym w Statucie Szkoły i Regulaminie Ubioru).
 • stosowanie się do zarządzeń dyrektora i poleceń nauczycieli.
 1. Zachowanie na terenie szkoły:
 • dbanie o mienie społeczne i osobiste,
 • troska o estetykę sal lekcyjnych, korytarzy, szatni, pomieszczeń sanitarnych, obiektów sportowych,
 • godny udział w uroczystościach odbywających się w szkole oraz poza szkołą (akademie, apele, Msze Święte, rekolekcje itp.),
 • przestrzeganie zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • działalność dla dobra szkolnej społeczności, tradycji szkoły, współtworzenie jej wizerunku.
 1. Zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego.
 1. Stosunek do innych osób:
 • postawa akceptacji i tolerancji wobec innych,
 • szacunek wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów, koleżanek oraz innych osób,
 • życzliwość, otwartość na potrzeby innych, uprzejmość,
 • uczciwość wobec nauczycieli, rówieśników jak również innych osób.
 1. Uczestnictwo w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły:
 • współudział w pracach samorządu: klasowego i szkolnego,
 • działalność w innych organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • czynne uczestnictwo w Mszach Świętych szkolnych (przygotowanie liturgii), pomoc w organizowaniu Dni Papieskich, współuczestnictwo w uroczystościach religijnych, rekolekcjach szkolnych, dniach skupienia, adoracjach przygotowywanych przez młodzież, wyjazdach na zaplanowane przez szkołę pielgrzymki, współpraca z instytucjami i organizacjami charytatywnymi, wolontariat,
 • wkład w przygotowanie i przeprowadzenie różnego typu imprez szkolnych o charakterze artystycznym, sportowym, naukowym,
 • reprezentowanie szkoły w rozmaitych dziedzinach (konkursy przedmiotowe, olimpiady, festiwale, zawody sportowe itp.),
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 • rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań.
 1. Stosunek do używek (alkohol, papierosy, środki odurzające) oraz zagrożeń zdrowia i życia:
 • agresywne zachowania wobec osób oraz w stosunku do sprzętu szkolnego – dewastacja sprzętu szkolnego,
 • palenie lub samo posiadanie papierosów na terenie szkoły lub poza nim podczas zajęć i przerw lekcyjnych,
 • picie, posiadanie bądź nakłanianie do picia alkoholu na terenie szkoły lub poza nim podczas zajęć i przerw lekcyjnych
 • zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie środków odurzających na terenie szkoły lub poza nim podczas zajęć i przerw lekcyjnych.

 

Ze szczególną stanowczością szkoła reaguje na w/w zachowania w szkole lub poza jej terenem w czasie trwania zajęć szkolnych.

§ 7

 1. Zachowanie uczniów jest oceniane według następującej skali:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.
 1. W zapisie oceniania stosuje się następujące skróty:
 • wzorowe – wz
 • bardzo dobre – bdb
 • dobre – db
 • poprawne – pop
 • nieodpowiednie – ndp
 • naganne – ng
 1. Ocena dobra jest oceną wyjściową w momencie opiniowania zachowania ucznia. Identyfikuje ona wychowanka, który nie odznaczył się czynnościami wykraczającymi poza obowiązki szkolne ani też nie dopuścił się w sposób ewidentny przekroczenia zasad regulaminu szkolnego.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. Ustalając ocenę zachowania ucznia wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza, uwzględniając:
 • warunki rodzinne, sytuację domową ucznia,
 • jego możliwości intelektualne i poziom rozwoju jego osobowości,
 • wydolność wychowawczą rodziców (opiekunów prawnych) ucznia,
 • uwarunkowania zespołu klasowego którego uczeń jest członkiem,
 • stan zdrowia ucznia.
 1. Pojedyncze uwagi dotyczące zachowania ucznia są zapisywane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym, a także mogą być dokumentowane w indywidualnych dziennikach uwag uczniów

7 Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, może go zobowiązać do prowadzenia indywidualnego zeszytu uwag. Po zakończeniu każdej lekcji uczeń zwraca się do nauczyciela prowadzącego zajęcia z prośbą o wpis dotyczący zachowania ucznia. Wpis obejmuje krótką opinię nauczyciela oraz ewentualne uwagi pozytywne i negatywne. Rodzic (opiekun prawny) podpisując codziennie indywidualny zeszyt uwag potwierdza fakt zapoznania się ze znajdującymi się tam adnotacjami. Ewentualne uwagi pozytywne bądź negatywne wpisywane są również do dziennika lekcyjnego.

 1. O zniesieniu lub czasowym zawieszeniu obowiązku prowadzenia indywidualnego zeszytu uwag decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy oraz pedagogiem lub psychologiem szkolnym.
 2. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz dyrektora.

§ 8

Zachowanie ucznia oceniane jest na podstawie obowiązujących kryteriów:

 OCENA WZOROWA

 Uczeń jest zobowiązany:

 1. Odznaczać się wysoką kulturą osobistą i spełniać wszystkie wymogi prezentowanego kryterium. Brak uwag negatywnych, występowanie uwag pozytywnych w obrębie tego kryterium.
 2. Sumiennie wypełniać obowiązki szkolne:
 • ma nie więcej niż 3 spóźnienia w ciągu półrocza,
 • brak godzin nieusprawiedliwionych,
 • zawsze posiada obuwie zamienne,
 • wygląd dostosowany do okoliczności szkolnych,
 • pomaga nauczycielowi w prowadzeniu zajęć – jest kreatywny, pomysłowy, solidny.
 1. Wzorowo zachowywać się w trakcie zajęć, na terenie szkoły. Zachowanie ucznia nie może budzić żadnych zastrzeżeń wśród nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Wykazać się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego. Ponadto wspomagać członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań oraz posiadać umiejętność krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
 3. Pielęgnować wartości takie jak: uczciwość, życzliwość, bezinteresowność, prezentować postawę tolerancji, szacunku wobec pracowników szkoły, kolegów, koleżanek;
 • chętnie służyć pomocą innym,
 • troszczyć się o bezpieczeństwo własne i innych.
 1. Aktywnie uczestniczyć w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły:
 • działać w organizacjach szkolnych,
 • pomagać w organizowaniu uroczystości, imprez szkolnych, pielgrzymek, czynnie uczestniczyć w Mszach Świętych, nabożeństwach szkolnych itp.
 • reprezentować szkołę w różnych dziedzinach na zewnątrz (np. konkursy przedmiotowe, artystyczne przynależność do wolontariatu).
 1. Nie posiadać, nie rozprowadzać, nie używać środków odurzających, alkoholu, papierosów na terenie szkoły i poza terenem szkolnym.

OCENA BARDZO DOBRA

 Uczeń jest zobowiązany:

 1. Charakteryzować się bardzo dobrą kulturą osobistą i spełniać wszystkie wymogi prezentowanego kryterium. Brak uwag negatywnych, występowanie uwag pozytywnych w obrębie tego kryterium.
 2. Prezentować bardzo dobry stosunek do obowiązków szkolnych.
 • ma nie więcej niż 5 spóźnień w ciągu półrocza,
 • brak godzin nieusprawiedliwionych,
 • jeden raz brak obuwia zamiennego,
 • wygląd dostosowany do okoliczności szkolnych,
 • nieopuszczanie terenu szkoły podczas zajęć, przerw lekcyjnych.
 1. Odznaczać się bardzo dobrym zachowaniem w czasie zajęć, przerw lekcyjnych. Postawa ucznia nie może budzić zastrzeżeń ze strony nauczycieli, pracowników szkoły.
 2. Być aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny. Jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu powinna być rzeczowa i nacechowana życzliwością.
 3. Wykazywać się postawą tolerancji, szacunku do drugiego człowieka:
 • być otwartym na potrzeby innych,
 • dbać o bezpieczeństwo własne i innych.
 1. Aktywnie uczestniczyć w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły:
 • pomagać w organizowaniu imprez szkolnych,
 • reprezentować szkołę w różnych dziedzinach na zewnątrz.
 1. Nie posiadać, nie rozprowadzać, nie używać środków odurzających, alkoholu, papierosów na terenie szkoły i poza terenem szkolnym.

OCENA DOBRA

 Uczeń jest zobowiązany:

 1. Odznaczać się kulturą osobistą bez większych zastrzeżeń, spełniać wymogi prezentowanego kryterium.
 2. Prezentować dobre podejście do obowiązków szkolnych. Wygląd ma zawsze dostosowany do okoliczności szkolnych, nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć i przerw lekcyjnych. Jest dopuszczalne:
 • nie więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia,
 • 7 spóźnień,
 • 3 razy brak obuwia zamiennego.
 1. Właściwie zachowywać się w czasie lekcji i przerw lekcyjnych:
 • nie posługiwać się wulgaryzmami,
 • nie przeszkadzać w prowadzeniu lekcji,
 • dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 • odpowiednio zachowywać się podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych (strój galowy),
 • przestrzegać zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych.
 1. Prawidłowo wypełniać swoje zadania odnoszące się do projektu edukacyjnego, wspomagając przy tym członków zespołu.
 2. Mieć właściwą, niebudzącą zastrzeżeń postawę wobec innych.
 3. Uczestniczyć w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły:
 • sporadycznie pomagać przy wystroju sal lekcyjnych, korytarzy,
 • służyć pomocą w trakcie organizowania imprez.
 1. Nie posiadać, nie rozprowadzać, nie używać środków odurzających, alkoholu, papierosów na terenie szkoły i poza terenem szkolnym.

OCENA POPRAWNA

 Uczeń jest zobowiązany:

 1. Charakteryzować się kulturą osobistą bez większych zastrzeżeń:
 • nie demoralizować innych,
 • stosować się do ogólnie przyjętych norm etycznych, pielęgnować wartości chrześcijańskie.
 1. Posiadać poprawne podejście do obowiązków szkolnych. Jest dopuszczalne:
 • 10 godzin bez usprawiedliwienia,
 • 10 spóźnień,
 • 5 razy brak obuwia zamiennego.
 1. Właściwie zachowywać się na terenie szkoły, w trakcie zajęć i przerw lekcyjnych:
 • nie posługiwać się wulgaryzmami,
 • nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć,
 • właściwe zachowywać się w czasie uroczystości szkolnych,
 • dbać o estetykę miejsca, w którym przebywa; szanować sprzęt szkolny,
 • przestrzegać zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych.
 1. Wypełniać swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu edukacyjnego reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.
 2. Uczestniczyć w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły.
 3. Charakteryzować się odpowiednią postawą wobec innych:
 • być tolerancyjnym szanować nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów,
 • nie sprawiać przykrości innym,
 • być uczciwym wobec nauczycieli, koleżanek, kolegów,
 • nie znęcać się fizycznie lub psychicznie nad innymi,
 • nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych.
 1. Nie posiadać, nie rozprowadzać, nie używać środków odurzających, alkoholu, papierosów na terenie szkoły i poza terenem szkolnym.

OCENA NIEODPOWIEDNIA

 Uzyskuje ją uczeń jeśli:

 1. Przekracza zasady dobrego wychowania:
 • odznacza się niską kulturą słowa,
 • nie stosuje się do zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, lekceważy chrześcijański system wartości.
 1. Ma niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych:
 • do 20 godzin nieusprawiedliwionych,
 • do 15 spóźnień,
 • do 7 razy brak obuwia zamiennego,
 • ignorowanie większości zarządzeń dyrektora i poleceń nauczycieli.
 1. Nieodpowiednio zachowuje się w trakcie zajęć, na terenie szkoły:
 • posługuje się wulgaryzmami,
 • przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
 • nie dba o mienie społeczne (dopuścił się zniszczenia sprzętu szkolnego bądź pomocy naukowych),
 • zakłóca uroczystości, imprezy szkolne i pozaszkolne,
 • nie przestrzega zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych.
 1. Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność wypełnienia zadań przez innych członków zespołu.
 2. Ma niewłaściwą postawę wobec innych:
 • nie szanuje nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów, koleżanek,
 • jest nieuczciwy wobec nauczycieli, rówieśników,
 • nie troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych.
 1. Ma negatywny wpływ na życie klasy, całej społeczności szkoły; nie bierze udziału w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły.

OCENA NAGANNA

 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. W sposób rażący łamie zasady dobrego wychowania:
 • demoralizuje innych,
 • przekracza zasady współżycia społecznego, nie respektuje ogólnie przyjętych norm etycznych, nie zważa na chrześcijański system wartości.
 1. Ma naganny stosunek do obowiązków szkolnych:
 • więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych,
 • więcej niż 20 spóźnień,
 • nie nosi obuwia zamiennego,
 • lekceważy zarządzenia dyrektora i polecenia nauczycieli.
 1. Nagannie zachowuje się w czasie zajęć, na terenie szkoły:
 • niejednokrotnie posługuje się wulgaryzmami,
 • uniemożliwia prowadzenie lekcji,
 • niszczy pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny,
 • niekulturalnie zachowuje się podczas uroczystości, imprez szkolnych, pozaszkolnych,
 • nie przestrzega zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych.
 1. Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność wypełnienia zadań przez innych członków zespołu.
 2. Odznacza się naganną postawą wobec innych poprzez:
 • brak akceptacji, tolerancji, poniżanie innych,
 • brak szacunku do nauczycieli, pracowników, rówieśników,
 • nieuczciwość, brak życzliwości, konfliktowość,
 • narażanie na niebezpieczeństwo siebie i innych,
 • szantażowanie, znęcanie się fizycznie bądź psychiczne nad innymi.
 1. Destrukcyjnie wpływa na życie klasy, całej społeczności szkoły.
 2. Niszczy swoje życie i zdrowie poprzez nałogi:
 • pali papierosy na terenie szkoły lub poza nim w czasie zajęć lub przerw lekcyjnych,
 • pije, posiada lub namawia do picia alkoholu na terenie szkoły lub poza nim w czasie zajęć lub przerw lekcyjnych,
 • zażywa, posiada bądź rozprowadza środki odurzające na terenie szkoły lub poza nim w czasie zajęć lub przerw lekcyjnych.

Uczeń otrzymuje naganną ocenę zachowania, jeśli ewidentnie naruszy chociaż jedno z przedstawionych kryteriów.

§ 9

 1. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem do 18 roku życia i ponoszą pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów musi być dokonywane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
 1. Podstawową formą usprawiedliwiania nieobecności w Katolickiej Szkole Podstawowej w Stalowej Woli jest usprawiedliwienie w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość zakładania przez wychowawców zeszytów usprawiedliwień.
 1. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek usprawiedliwić każdą godzinę nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych.
 1. Usprawiedliwienie ma być doręczone wychowawcy klasy w terminie nie później niż 7 dni roboczych od dnia powrotu ucznia na zajęcia po jego nieobecności. Usprawiedliwienie ma zawierać powód nieobecności.
 1. W sytuacji usprawiedliwienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo zaprosić rodziców/opiekunów na rozmowę wyjaśniającą.
 1. Wychowawca może uznać usprawiedliwienie za niewystarczające w sytuacji, gdy dokument:
 • nie zawiera powodu nieobecności ucznia na zajęciach,
 • nie zawiera konkretnych dat nieobecności, które są usprawiedliwiane. W takiej sytuacji wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia absencji ucznia na zajęciach szkolnych.
 1. W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej pobytem w szpitalu lub sanatorium wychowawca usprawiedliwia nieobecności na podstawie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna lub dokumentów lekarskich. Taka dłuższa nieobecność powinna być poprzedzona informacją telefoniczną lub ustną.
 1. Pojedyncze nieobecności w ciągu dnia uważane są za godziny nieusprawiedliwione, chyba, że rodzic wcześniej lub tego samego dnia poinformuje o nich wychowawcę w formie ustnej lub pisemnej.
 1. Usprawiedliwienie spóźnienia spowodowanego przypadkiem losowym niezależnym od ucznia, może być usprawiedliwione po przedstawieniu odpowiedniego, rzeczowego wyjaśnienia. Spóźnienie przekraczające 10 minut traktuje się jako nieobecność na zajęciach.
 1. W przypadku dłuższych nieobecności, zwłaszcza nieusprawiedliwionych, trwających co najmniej jeden tydzień, lub 30 godzin w miesiącu, wychowawca:
 • przekazuje dyrektorowi szkoły informację o takich uczniach;
 • powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) telefonicznie, a jeśli zajdzie taka potrzeba listownie (za potwierdzeniem odbioru) o absencji ucznia i wzywa ich celem wyjaśnienia danej sytuacji;
 • w obecności dyrektora przeprowadza z rodzicami (prawnymi opiekunami) i uczniem, w której informuje ich o ewentualnych konsekwencjach nieobecności ucznia, a także zobowiązuje ich do spowodowania systematycznego uczęszczania uczniów na zajęcia szkolne.
 1. Każde działanie podejmowane przez wychowawcę związane z egzekwowaniem obowiązku szkolnego ucznia, wychowawca odnotowuje w dzienniku.
 1. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne itp.) lub współpracy, która nie daje oczekiwanych rezultatów (gdy uczeń nie realizuje w dalszym ciągu obowiązku szkolnego), dyrektor szkoły wysyła listem poleconym informację zawierającą stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.
 1. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwy sąd rodzinny.
 1. W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania itp.) i pomimo wszczętego postępowania egzekucyjnego, uczeń dalej nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną ucznia i wydanie stosownych decyzji.
 1. W przypadku ucznia, który z przyczyn złego samopoczucia chce zwolnić się z zajęć lekcyjnych, powiadamiani są rodzice/prawni opiekunowie. Uczeń czeka w sekretariacie na odebranie przez rodzica/prawnego opiekuna.
 1. Ucznia może zwolnić z zajęć szkolnych (w danym dniu) tylko wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności dyrektor szkoły.
 1. O każdym przypadku samowolnego opuszczenia zajęć lekcyjnych niezwłocznie informowani są rodzice.
 1. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły nie wpisuje się mu nieobecności (wpis – zwolniony). Obowiązek wpisania powyższej adnotacji spoczywa na nauczycielu zwalniającym ucznia. Do przyczyn takiej nieobecności zalicza się:
 • przygotowywanie się do akademii lub innych uroczystości szkolnych za zgodą nauczyciela,
 • udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp.
 • wykonywanie prac na rzecz szkoły.
 1. Zwolnienie grupy uczniów z pierwszych i ostatnich zajęć:
 • informacja o odwołanych zajęciach edukacyjnych zostaje podana w Książce Zastępstw w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły co najmniej na dzień przed planowanym odwołaniem zajęć. Wychowawca klasy za pośrednictwem uczniów informuje rodziców o planowanym skróceniu zajęć.
 • w przypadku skrócenia zajęć bez przekazania informacji rodzicom uczniowie przechodzą pod opiekę wyznaczonego na zastępstwo nauczyciela.

 

§ 10

 1. Bieżące ocenianie polega na:
 2. systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia,
 3. określaniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do możliwości i wymagań edukacyjnych.
 4. Zmiana terminu pracy klasowej może nastąpić na uzasadnioną prośbę uczniów. Wówczas jednak nie obowiązuje pkt 2.
 5. Częstotliwość oceniania wynika ze specyfiki przedmiotu.
 6. Prace klasowe, sprawdziany powinny być sprawdzone i poprawione w ciągu 3 tygodni, kartkówki w ciągu 1 tygodnia.
 7. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych opuścił pracę klasową /sprawdzian/ to powinien mieć możliwość jej zaliczenia w ciągu 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
 8. Uczeń ma prawo:
 • znać uzasadnienie otrzymanej oceny;
 • do nieoceniania po dłuższej, co najmniej tygodniowej nieobecności spowodowanej chorobą lub innym przypadkiem losowym;
 • od 1 – 3 razy w ciągu półrocza zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyn (dokładną liczbę nieprzygotowań regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania).

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiedzy i umiejętności, oraz sprawdzona praca pisemna jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu. Prace udostępnia się w budynku szkoły, w obecności nauczyciela uczącego danego przedmiotu. Nie dopuszcza się możliwości kopiowania pracy w jakiejkolwiek formie.

10. Samorząd uczniowski ma prawo losowania ,,szczęśliwego numerku” – ucznia niepytanego w danym dniu.

11. Uczeń przygotowujący się do olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi i sprawdzianów w tygodniu poprzedzającym konkurs.

12.Uczeń biorący udział w różnego typu zawodach szkolnych i konkursach przedmiotowych ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnej i kartkówki w dniu uczestnictwa lub w dniu następnym.

 

§ 11

 1. W klasach I–III:
 • oceny bieżące w klasach I – III szkoły podstawowej wyrażone są skalą liczbową od  1 do 6. Ustala się możliwość stosowania znaków graficznych, np. słoneczek, buziek itp. określonych przez nauczyciela i oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce i zachowaniu Uczniowie powinni poznać uzasadnienie oceny;
 • śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
  1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 § 12

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Może to zrobić w porozumieniu z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

 1. Co najmniej dwa tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną (śródroczną, roczną) na godzinie do dyspozycji wychowawcy uczniowie dokonują samooceny własnego zachowania w formie pisemnej.
 2. Najpóźniej tydzień przed Radą Klasyfikacyjną (śródroczną, roczną) zasięga opinii nauczycieli uczących w danej klasie.
 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ostatecznie ustala się w ostatnim tygodniu odpowiednio przed feriami zimowymi lub wakacjami, co najmniej trzy dni prze posiedzeniem Rady Pedagogicznym, na którym zatwierdzane są wyniki klasyfikacji.
 4. Każdy wychowawca zobowiązany jest do ustalenia propozycji końcowo rocznej/śródrocznej oceny zachowania co najmniej dwa tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną. Może to zrobić w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Jednocześnie wychowawca ma prawo do ustalenia innej niż proponowana oceny końcowo rocznej/śródrocznej.
 5. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do:
 6. poinformowania ucznia i rodziców o przewidzianych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
 7. ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania z trzydniowym wyprzedzeniem.
 8. Za skuteczne przekazanie w określonym terminie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych rocznych/śródrocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i nagannej przewidywanej ocenie zachowania, odpowiada wychowawca klasy.

§ 13

 1. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca klasy wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez dyrektora.
 2. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz dyrektora.

 § 14

 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

§ 15

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub kilku lub wszystkich przedmiotów, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% godzin przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę jego rodziców /opiekunów prawnych/ lub własną.
 3. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami /opiekunami prawnymi/.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 6. a) dyrektor szkoły lub jego zastępca,
 7. b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,
 8. c) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne.
 9. Nauczyciel uczący ma prawo odmówić udziału w pracach komisji, wówczas powołuje się innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu.
 10. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel uczący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 11. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 12. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, oceny klasyfikacyjne ustalone przez komisję oraz pracę pisemną ucznia i informację o odpowiedziach ustnych ucznia.
 13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 14. W skład komisji wchodzą:

– dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

– wychowawca klasy,

– wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

– pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

– psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

– przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

– przedstawiciel rady rodziców.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

– skład komisji,

– termin posiedzenia komisji,

– wynik głosowania,

– ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 16

 1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych. (Nie dotyczy klasy III gimnazjum).
 2. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami /opiekunami prawnymi/.
 3. Egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w następującym składzie:
 5. a) dyrektor szkoły,
 6. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 7. c) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia lub pokrewne.
 8. Nauczyciel uczący ma prawo odmówić udziału w pracach komisji, wówczas wyznacza się innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu.
 9. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel uczący w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Przed wakacjami nauczyciel uczący przekazuje zdającemu w formie pisemnej zagadnienia /zakres materiału/, które będą podstawą egzaminu.
 10. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 11. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu – ocenę. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia.
 12. Ocena z egzaminu poprawkowego nie może być wyższa niż dopuszczająca.
 13. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn losowych, może przystąpić do egzaminu w innym terminie.
 14. Uczeń, który nie zdał egzaminu, nie otrzymuje promocji do następnej klasy.

 § 17

 1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskować o podwyższenie przewidywanej przez wychowawcę rocznej oceny zachowania.
 1. Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny wnioskuje do wychowawcy klasy o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie. Za datę poinformowania rodzica uznaje się datę ostatniego przed klasyfikacją zebrania rodziców w danej klasie.
 1. Ocena zachowania może być podwyższona po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej pomiędzy uczniem i wychowawcą. Podczas rozmowy omawiany jest stopień spełnienia przez ucznia kryteriów oceniania zachowania zawartych w WSO oraz wystawione przez nauczycieli w dzienniku pochwały i uwagi.
 1. Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca, jednak musi ona odbyć się nie później niż 3 dni od daty wnioskowania podwyższenie oceny.
 1. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie, o czym zostaje powiadomiony rodzic/prawny opiekun.
 1. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, rodzica/opiekuna prawnego danego ucznia.
 1. Fakt przeprowadzenia takiej rozmowy odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

§ 18

 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 19

 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 60 ust. 2, z zastrzeżeniem § 69 ust. 10.
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 60 ust. 2.

§ 20

 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 21

 1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez:

1)   wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu do dziennika elektronicznego;

2)   przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań z wychowawcami, odpowiednio:

 1. a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;
 2. b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I-III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych;

3)   kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;

4)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 68 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu – na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z dyrektorem.

§ 21

Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.