Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do klasy I Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Stalowej Woli na rok szkolny 2021/2022

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610).

 1. Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli nie posiada własnego obwodu szkolnego, przyjmuje uczniów z obwodów innych szkół według kryteriów ustalonych na podstawie Statutu Szkoły.
 2. Do klasy I przyjmowane są dzieci, które objęte są obowiązkiem szkolnym:
 • dzieci urodzone w 2013 r., które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i których rodzice akceptują Statut Szkoły.
 • dziecko urodzone w roku 2014 może rozpocząć naukę w klasie pierwszej, w roku szkolnym 2020/2021 na wniosek rodziców, jeżeli:
  – korzystało z rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020, lub
  – posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice złożyli w odpowiednim czasie pisemny wniosek zapisu do klasy I, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 2. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 3. Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie kwestionariusza i złożenie go w sekretariacie Szkoły.
 4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc podania będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
 6. O pozytywnej decyzji Dyrektora Szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zostają poinformowani w ustalonym dniu poprzez ogłoszenie listy przyjętych uczniów kl. I.
 7. Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału klasy I zostają umieszczone na liście rezerwowej.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają:

 • Rodzeństwo dzieci uczących się już w Katolickiej Szkole Podstawowej,
 • Dziecko pracownika Katolickiej Szkoły Podstawowej,
 • Dziecko mające rodzeństwo wśród absolwentów naszej szkoły,
 • Dzieci z rodzin wielodzietnych,
 • Dzieci objęte pieczą zastępczą,
 • Dzieci wychowywane samotnie przez jednego z rodziców,

Kalendarium procesu rekrutacji:

 • Od 22.02.2021 do 31.03.2021 termin pobierania za strony szkoły lub sekretariatu kwestionariusza i składania w sekretariacie szkoły dokumentów;
 • Do dnia 30.04.2021 należy dostarczyć potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej. Do pobrania w zakładce rekrutacja;
 • Niedostarczenie wymaganej dokumentacji do dnia 30.04.2021 do godz. 15, powoduje skreślenie kandydata z listy przyjętych;
 • Dnia 04.05.2021 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.
Pobierz dokumenty –  Podanie do szkoły
Potwierdzenie woli
Klauzula informacyjna