STATUT Szkoły Katolickiej w Stalowej Woli

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli.

Nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

 • Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Podleśnej 4, 37-450 Stalowa Wola
 • Organem prowadzącym szkołę jest Diecezja Sandomierska.
 • Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 • Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe.
 • Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych, na zasadach i warunkach określonych w ustawie – Prawo oświatowe.

§ 2

Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie Prawo oświatowe:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ramowy plan nauczania;
 5. realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział 2

Przepisy definiujące

§ 3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć: Katolicką Szkołę Podstawową w Stalowej Woli;
 2. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
 3. rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
 4. uczniach – rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole;
 5. wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
 6. radzie pedagogicznej – rozumie się przez to radę pedagogiczną szkoły;
 7. dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli;
 8. samorządzie uczniowskim – rozumie się przez to samorząd uczniowski szkoły;
 9. radzie rodziców – rozumie się przez to radę rodziców szkoły;
 10. organie prowadzącym – rozumie się Diecezję Sandomierską z siedzibą przy ul. Mariackiej 7 w Sandomierzu.

Rozdział 3

Cele i zadania szkoły

§ 4

 1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
 3. celów i zadań statutowych,
 4. programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 5. programów nauczania.

Zasada zapisana w ust. 1 stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora oraz nauczycieli i jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

 • Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II.
 • W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie.

§ 6

Nauka religii katolickiej i katecheza stanowi podstawę działalności szkoły i jest organizowana w ramach planu zajęć.

§ 7

Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:

 1. umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej;
 2. sprawuje opiekę nad uczniami;
 3. dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie;
 4. wspiera rodziców w wychowaniu dzieci;
 5. umożliwia uczniom formację religijno-moralną, zgodną z nauczaniem Kościoła katolickiego;
 6. wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla osób reprezentujących inne kultury;
 7. uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków;
 8. dąży do uzyskania wysokiego poziomu kształcenia, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
 9. uczniom potrzebującym pomocy umożliwia uzyskanie jej uwzględniając możliwości finansowe szkoły; uczniom szczególnie uzdolnionym może umożliwić realizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami i według możliwości szkoły.
  § 8

Dyrektor odpowiada za ustalenie programu wychowawczo-profilaktycznego obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowywane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły.

§ 9

Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 10

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole – w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne – w celu osiągania większej skuteczności pomocy udzielanej uczniom.

Pomoc rodzicom i nauczycielom może być udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas. Wszyscy nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w szkole mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami. Ważnym czynnikiem wspierającym uczniów jest wspólnota szkoły, oddziału klasowego – w której zaszczepia się ideał „bycia dla drugich”.
 • W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy, dostosowywane do aktualnych potrzeb uczniów. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy w szczególności: ucznia, rodziców ucznia, dyrektora, wychowawcy klasy oraz specjalisty zatrudnionego w szkole.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, także w formach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu o udzielaniu tej pomocy.

§ 11

 1. W szkole podejmowane są starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy klasowego.

 • Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości; może także organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.
 • W pracy wychowawczej szkoły podejmuje się budowanie u uczniów „wyobraźni miłosierdzia” i bycia nie tylko „z drugimi”, ale i „dla drugich” (św. Jan Paweł II).

§ 12

 1. W procesie realizacji zadań edukacyjnych, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

§ 13

Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII, zgodnie z ramowym planem nauczania.

Rozdział 4

Organa szkoły i ich kompetencje

§ 14

Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły,
 2. rada pedagogiczna,
 3. rada rodziców,
 4. samorząd uczniowski.

§ 15

 1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.
 2. Podczas nieobecności w szkole dyrektora zastępuje go jego zastępca. Jeżeli w szkole nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora – nieobecnego dyrektora zastępuje nauczyciel wskazany przez organ prowadzący, działający w porozumieniu z dyrektorem.

§ 16

Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz z organami samorządu terytorialnego.

§ 17

 1. Dyrektor dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania obowiązującymi w szkole.
 2. W zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników dyrektor obowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne i wychowawcze zgodnie z etosem szkoły określonym w statucie (zob. art. 183b §4 Kodeksu pracy).

§ 18

 1. Dyrektor kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły, jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.
 2. Dyrektor szkoły w szczególności:
 3. odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
 4. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 5. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
 6. jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i administracyjnej oraz za dobrą atmosferę w szkole;
 7. jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
 8. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 9. dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
 10. w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą;
 11. odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 12. dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 13. nadzoruje prawidłowość realizacji opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
 14. współpracuje z radą rodziców; w sprawach, które tego wymagają zwraca się do rady rodziców o przedstawienie opinii w formie pisemnej;
 15. opracowuje arkusz organizacji szkoły, plan pracy szkoły oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 16. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:
 17. sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
 18. podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, działając zgodnie z obowiązującym prawem i statutem,
 19. zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 20. powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;
 21. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń oraz organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub wzbogacenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i innowacyjnej;
 22. odpowiada za dokumentację szkoły;
 23. wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień oraz premii uznaniowej;
 24. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 25. jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników.

§ 19

 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.

Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego. Programy te muszą uwzględniać koncepcję wychowania człowieka jako osoby, przynajmniej respektować zasady wiary i moralności katolickiej oraz uwzględniać poszanowanie dla wartości kultury, religii katolickiej, tradycji i Ojczyzny.

Jeżeli programy nauczania wymienionych wartości nie zawierają, mają być uzupełnione staraniem szkoły przez dopisanie w programie nauczania niezbędnych treści w celu ich nauczania.

 • Odpowiedzialność dyrektora zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i kształcenia.
 • Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest prowadzenie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli tak, aby szkoła zapewniała:
  • wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki;
  • właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

§ 20

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor, nauczyciele oraz inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.
 3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania rady pedagogicznej mogą być również organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
 6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 21

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, z zastrzeżeniem przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego wewnętrznego i zewnętrznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  3. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  4. projekt decyzji o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy;
 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 22

 1. Rada pedagogiczna uchwala zmiany do statutu szkoły, z zastrzeżeniem § 80 statutu.
 2. Rada pedagogiczna uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który musi być zgodny z § 4 Statutu.
 3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 4. W przypadku określonym w ust. 3, podmiot prowadzący jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 23

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania poruszanych na zebraniu spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

§ 24
Rada Rodziców

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
  Rada rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym.
 2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
  2) tryb przeprowadzania wyborów.
 4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 3.
 5. Do rady rodziców szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 83 i 84 ustawy – Prawo oświatowe (zob. art. 87).

§ 25
Samorząd uczniowski

 1. W szkole działa samorząd uczniowski.
 2. Samorząd uczniowski wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
  4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi zainteresowaniami i możliwościami organizacyjnymi – w porozumieniu z dyrektorem;
  6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 26

 1. Organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy swojej działalności zgodne ze statutem.
 2. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga zgody dyrektora na jej prowadzenie.

§ 27

 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.
 2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:
  1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.
  Stronom przysługuje możliwość odwołania się do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego;
  2) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według procedury zapisanej w § 28. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do dyrektora szkoły;
  4) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami, a szkołą oraz konflikty pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a dyrektorem rozwiązuje organ prowadzący szkołę, lub organ nadzoru pedagogicznego;
  5) sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 28

 1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
 2. Nauczyciel:
  1) rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami;
  2) w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;
  3) w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców;
  4) gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany jest on dyrektorowi szkoły.
 3. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.
 4. W przypadku sytuacji konfliktowej, stronom przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły, a następnie do organu prowadzącego.
 5. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 6. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.

§ 29

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża dyrektor określając jednocześnie warunki tej działalności.

ROZDZIAŁ 5
Organizacja szkoły

§ 30

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz z zakresu doradztwa zawodowego, zgodnie z art. 109 ustawy – Prawo oświatowe.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych.
 4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.
 5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 6. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają odrębne przepisy.
 7. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.

§ 31

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę – po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Zakres danych, które zawiera arkusz organizacji szkoły, uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, o którym mowa w art. 111 ustawy – Prawo oświatowe.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 32
W ciągu roku szkolnego w szkole organizowane są różne formy wychowania i formacji, w tym rekolekcje i dni skupienia.
W uroczystości i święta kościelne oraz w inne ustalone dni – dla uczniów i nauczycieli szkoła organizuje wspólną Mszę św.

§ 33

 1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, może ustalić inne dni wolne od zajęć, z tym że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni (35 tygodni).
 3. W dniach, o których mowa w ust. 2, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
 4. Szkoła prowadzi dokumentację zajęć edukacyjnych w formie elektronicznej.

§ 34

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe.
 2. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka określa regulamin świetlicy.

§ 35

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w aspekcie wychowania.
 2. Do głównych zadań świetlicy należy:
  1) organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;
  2) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;
  3) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);
  4) rozwijanie samodzielności;
  5) pobudzanie ciekawości poznawczej;
  6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);
  7) pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.
 3. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców, organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań.
 4. Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia programowe trwają czasowo w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia.

§ 36
W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole może być zorganizowana stołówka.

§ 37

 1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
  1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
  2) biblioteki;
  3) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
  4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
  5) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
 2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regulaminy.

§ 38

 1. Organizacja biblioteki szkolnej uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
  1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2) tworzenia warunków do posługiwania się technologiami informacyjnymi;
  3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  4) organizowania działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;
  5) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.
 2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz.
  Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:
  1) gromadzi i opracowuje zbiory;
  2) udostępnia książki i inne materiały uczniom i nauczycielom;
  3) prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej;
  4) organizuje inne działania służące promocji czytelnictwa wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

ROZDZIAŁ 6
Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

§ 39

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 40

 1. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.
 2. Nauczyciel szkoły w szczególności:
  1) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie;
  2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
 3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
  1) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;
  2) włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem;
  3) jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;
  4) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
  5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza szkołą oraz podczas pełnionych dyżurów;
  6) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
  7) właściwy wybór programu nauczania;
  8) ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów;
  9) własne doskonalenie zawodowe i formację religijną;
  10) powierzone jego opiece mienie szkoły.

§ 41

 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  1) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków;
  2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;
  3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła;
  4) organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału;
  5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;
  6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczo-profilaktycznego.
 4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły.

§ 42
Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu.

§ 43

 1. Dyrektor może powoływać zespoły nauczycieli w rozumieniu art. 111 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 44

Szkoła zatrudnia pedagoga i psychologa, których zadaniem jest w szczególności:
1) wspomaganie wychowania w rodzinie i szkole w duchu ewangelicznych i chrześcijańskich wartości stanowiących podstawę działalności szkoły;
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
3) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb; także udzielanie pomocy pedagogiczno-terapeutycznej;
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
5) podejmowanie wśród uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z programu obowiązującego w szkole;
6) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego;
7) działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 45

 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły.

§ 46

 1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć do utożsamiania się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej.
 2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje także przy ocenianiu pracy nauczyciela.
 3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie określonym tą ustawą.

ROZDZIAŁ 7
Uczniowie

§ 47

Uczniowie mają prawo do:
1) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;
2) życzliwego i podmiotowego ich traktowania;
3) znajomości programu edukacyjnego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
4) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania;
5) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) otrzymania pomocy w przypadku trudności;
8) wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim;
9) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;
10) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego.

§ 48

Uczniowie mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu szkoły;
2) włączania się w życie szkoły, zgodnie z jej statutem;
3) systematycznie i aktywnie brać udział w procesie edukacyjnym, uczestniczyć w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;
4) kulturalnie i z szacunkiem, w sposób wypływający z wyznawanych wartości, zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;
5) godnie reprezentować szkołę;
6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
7) nosić na terenie szkoły właściwy strój określony przez szkołę;
8) uczeń lub absolwent, opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku może zostać wstrzymane dokumentów ucznia.

§ 49

Ustalony w szkole strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy.
W szczególności:
1) pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;
2) jednoczy wspólnotę uczniów;
3) uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;
4) strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

§ 50

 1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:
  1) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią;
  2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności;
  3) noszenia na terenie szkoły symboli i głoszenia haseł, a także manifestowania przynależności do grup, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego;
  4) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy;
  5) przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych;
  6) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich;
  7) opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.
  2) Ustala się następujące zasady korzystania z urządzeń elektronicznych:
  1) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
  2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu. przynoszonego przez uczniów.
  3) Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem grupy.
  4) Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane) – z zastrzeżeniem punktu 6.
  5) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby. Powyższe nie dotyczy wydarzeń publicznych odbywających się w szkole, w tym uroczystości szkolnych.
  6) Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi (przed i po zajęciach lekcyjnych) z zastrzeżeniem pkt.5.
  7) Podczas przerw oraz w świetlicy i jadalni obowiązuje zakaz używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych do celów innych niż tylko wykonanie pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego, wynikającego z bieżącej potrzeby. Obowiązuje zakaz korzystania z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego.
  8) Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje odnotowanie określonego przypadku przez wychowawcę klasy w postaci wpisania uwagi w dzienniku elektronicznym.
  9) W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.
  10) W przypadku kolejnego łamania zasad uczniowi obniża się cenę z zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do oceny nagannej.

§ 51

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i ochrony polega na:
1) organizowaniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;
2) zapewnieniu opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole;
3) zapewnieniu opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;
4) udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
5) okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;
6) uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;
7) realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:
a) propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej,
b) promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków,
c) uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, korzystania z Internetu,
d) uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów;
8) ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;
9) wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;
10) zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej;
11) bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych.

§ 52

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
  1) wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
  2) wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
  3) rzetelną naukę i pracę społeczną;
  4) dzielność i odwagę;
  5) 100% frekwencję.
 2. Rodzaje nagród:
  1) pochwała wychowawcy wobec klasy;
  2) pochwała dyrektora wobec szkoły;
  3) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;
  4) nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i zakończenia roku szkolnego;
  5) stypendium w miarę możliwości finansowych szkoły;
  6) nagrody rzeczowe.
 3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
 5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
 6. Kary uczniowie otrzymują za:
  1) naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
  2) notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
  3) naruszanie nietykalności cielesnej;
  4) brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;
  5) rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary);
  6) udowodnioną kradzież.
 7. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
 8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
 9. System kar obejmuje:
  1) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
  2) upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców;
  3) obniżenie oceny z zachowania;
  4) czasowy zakaz uczestniczenia w imprezach organizowanych przez szkołę, ustalony przez wychowawcę w porozumieniu z pedagogiem lub psychologiem szkolnym a zatwierdzony przez dyrektora;
  5) decyzja dyrektora o przeniesieniu do równoległej klasy;
  6) nagana dyrektora;
  7) złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły – w szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.
 10. Dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z jego rodzicami.
 11. Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 9 pkt 5, obejmują:
  1) świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania);
  2) notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych;
  3) niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych;
  4) ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych.
 12. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia.
 13. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz osobami odpowiedzialnymi za pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole, może uchylić wymierzoną karę.
 14. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.
 15. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły.

Rozdział 8

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 53

Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.

§ 54

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  2. udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 3. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 4. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 5. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;
 7. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 8. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 9. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 10. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują dyrektorowi.
 11. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
 12. Termin przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala na każdy rok szkolny dyrektor szkoły i podaje do wiadomości uczniów i rodziców przez zamieszczenie go na stronie internetowej szkoły do 15 września danego roku szkolnego.
 13. Klasyfikowanie polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustalaniu stopni klasyfikacyjnych z przedmiotów oraz oceny z zachowania.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 • Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem
  pkt. 8.
 • Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do:
 • poinformowania ucznia i rodziców o przewidzianych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
 • ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania z trzydniowym wyprzedzeniem.
  • Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
  • Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, plastyki i muzyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
  • Dyrektor zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  • Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  • Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego albo informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  • Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
  • W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 12, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  • Decyzję o zwolnieniu ucznia z w/w zajęć  podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza lub poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  • W przypadku zwolnienia ucznia z zajęćw dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”, albo „zwolniona”.
  • Do końca roku szkolnego 2018/2019 dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
  • W przypadkach, o których mowa w ust. 16, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  • W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są opisowe. Jednocześnie uczniowie klas I – III, po uprzednim ustaleniu z rodzicami mogą być przyzwyczajani do oceniania bieżącego w formie stopnia.
  • Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
 • celujący                     6
 • bardzo dobry            5
 • dobry                         4
 • dostateczny               3
 • dopuszczający          2
 • niedostateczny          1
  • Ponadto dopuszcza się możliwość:
   • stosowania w bieżącym ocenianiu ,,+” i ,,-”.
   • stosowanie zapisu stopni odpowiednimi skrótami: cel., bdb, db, dst, dop., ndst.
  • Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę niedostateczną. Ocenę dopuszczającą lub wyższą uznaje się za ocenę pozytywną.
  • Oceny roczne należy zapisywać w arkuszach w pełnym brzmieniu.

§ 57

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Prace pisemne:
 3. kartkówka; dotyczy trzech ostatnich tematów lekcji, może być bez zapowiedzi, czas trwania do 20 min.
 4. sprawdziany i testy podsumowujące; wg specyfiki przedmiotu, muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową, czas trwania 45 min.
 5. praca klasowa – jw.
 6. Praca z tekstem źródłowym.
 7. Praca na lekcji:
 8. indywidualna,
 9. grupowa.
 10. Odpowiedzi ustne.
 11. Prace domowe – wg specyfiki przedmiotu.
 12. Prowadzenie zeszytów przedmiotowych lub innych dokumentów pracy uczniów wynikających ze specyfiki przedmiotu np. prace plastyczne.
 13. Sprawności i umiejętności sportowe – dotyczy wychowania fizycznego.
 14. Aktywność na lekcji.
 15. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe, z tym że nie więcej niż jedna w danym dniu.
 16. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.
 17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 18. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.

§ 58

 1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.
 2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.
 3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.
 4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela. 
 5. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.
 6. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:
  1. jeden raz w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
  2. dwa razy w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.
 7. Nie częściej niż dwa razy w okresie uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku zadania domowego.
 8. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.

§ 59

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 2. bieżące;
 3. klasyfikacyjne:
  1. śródroczne i roczne;
  2. końcowe.
 4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 5. Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.
 6. W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są opisowe. Jednocześnie uczniowie klas I – III, po uprzednim ustaleniu z rodzicami mogą być przyzwyczajani do oceniania bieżącego w formie stopnia.
 7. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.
 8. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych spójnych z charakterem wychowawczym szkoły i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.

§ 60

Ocena zachowania uwzględnia:

1. Kulturę osobistą ucznia pojmowaną jako:

 • kulturę słowa i zachowania,
 • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, kierowanie się chrześcijańskim systemem wartości,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz okazywanie szacunku innym osobom,
 • kulturę zachowania w czasie lekcji (niedozwolone jest np.: jedzenie, picie, żucie gumy, używanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń multimedialnych).

2. Podejście do obowiązków szkolnych:

 • frekwencję; godziny nieusprawiedliwione, spóźnienia,
 • używanie obuwia zamiennego,
 • dostosowanie wyglądu do miejsca, jakim jest szkoła (strój i wygląd zgodny z opisanym w Statucie Szkoły i Regulaminie Ubioru).
 • stosowanie się do zarządzeń dyrektora i poleceń nauczycieli.

3. Zachowanie na terenie szkoły:

 • dbanie o mienie społeczne i osobiste,
 • troska o estetykę sal lekcyjnych, korytarzy, szatni, pomieszczeń sanitarnych, obiektów sportowych,
 • godny udział w uroczystościach odbywających się w szkole oraz poza szkołą (akademie, apele, Msze Święte, rekolekcje itp.),
 • przestrzeganie zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • działalność dla dobra szkolnej społeczności, tradycji szkoły, współtworzenie jej wizerunku.

4. Zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego.

5. Stosunek do innych osób:

 • postawa akceptacji i tolerancji wobec innych,
 • szacunek wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów, koleżanek oraz innych osób,
 • życzliwość, otwartość na potrzeby innych, uprzejmość,
 • uczciwość wobec nauczycieli, rówieśników jak również innych osób.

6. Uczestnictwo w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły:

 • współudział w pracach samorządu: klasowego i szkolnego,
 • działalność w innych organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • czynne uczestnictwo w Mszach Świętych szkolnych (przygotowanie liturgii), pomoc w organizowaniu Dni Papieskich, współuczestnictwo w uroczystościach religijnych, rekolekcjach szkolnych, dniach skupienia, adoracjach przygotowywanych przez młodzież, wyjazdach na zaplanowane przez szkołę pielgrzymki, współpraca z instytucjami i organizacjami charytatywnymi, wolontariat,
 • wkład w przygotowanie i przeprowadzenie różnego typu imprez szkolnych o charakterze artystycznym, sportowym, naukowym,
 • reprezentowanie szkoły w rozmaitych dziedzinach (konkursy przedmiotowe, olimpiady, festiwale, zawody sportowe itp.),
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 • rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań.

7. Stosunek do używek (alkohol, papierosy, środki odurzające) oraz zagrożeń zdrowia i życia:

 • agresywne zachowania wobec osób oraz w stosunku do sprzętu szkolnego – dewastacja sprzętu szkolnego,
 • palenie lub samo posiadanie papierosów na terenie szkoły lub poza nim podczas zajęć i przerw lekcyjnych,
 • picie, posiadanie bądź nakłanianie do picia alkoholu na terenie szkoły lub poza nim podczas zajęć i przerw lekcyjnych
 • zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie środków odurzających na terenie szkoły lub poza nim podczas zajęć i przerw lekcyjnych.

Ze szczególną stanowczością szkoła reaguje na w/w zachowania w szkole lub poza jej terenem w czasie trwania zajęć szkolnych.

§ 61

1. Zachowanie uczniów jest oceniane według następującej skali:

 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.

2. W zapisie oceniania stosuje się następujące skróty:

 • wzorowe – wz
 • bardzo dobre – bdb
 • dobre – db
 • poprawne – pop
 • nieodpowiednie – ndp
 • naganne – ng

3. Ocena dobra jest oceną wyjściową w momencie opiniowania zachowania ucznia. Identyfikuje ona wychowanka, który nie odznaczył się czynnościami wykraczającymi poza obowiązki szkolne ani też nie dopuścił się w sposób ewidentny przekroczenia zasad regulaminu szkolnego.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. Ustalając ocenę zachowania ucznia wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza, uwzględniając:

 • warunki rodzinne, sytuację domową ucznia,
 • jego możliwości intelektualne i poziom rozwoju jego osobowości,
 • wydolność wychowawczą rodziców (opiekunów prawnych) ucznia,
 • uwarunkowania zespołu klasowego którego uczeń jest członkiem,
 • stan zdrowia ucznia.

6. Pojedyncze uwagi dotyczące zachowania ucznia są zapisywane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym, a także mogą być dokumentowane w indywidualnych dziennikach uwag uczniów

7 Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, może go zobowiązać do prowadzenia indywidualnego zeszytu uwag. Po zakończeniu każdej lekcji uczeń zwraca się do nauczyciela prowadzącego zajęcia z prośbą o wpis dotyczący zachowania ucznia. Wpis obejmuje krótką opinię nauczyciela oraz ewentualne uwagi pozytywne i negatywne. Rodzic (opiekun prawny) podpisując codziennie indywidualny zeszyt uwag potwierdza fakt zapoznania się ze znajdującymi się tam adnotacjami. Ewentualne uwagi pozytywne bądź negatywne wpisywane są również do dziennika lekcyjnego.

8. O zniesieniu lub czasowym zawieszeniu obowiązku prowadzenia indywidualnego zeszytu uwag decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy oraz pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

9. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz dyrektora.

§ 62

Zachowanie ucznia oceniane jest na podstawie obowiązujących kryteriów:

OCENA WZOROWA

Uczeń jest zobowiązany:

1. Odznaczać się wysoką kulturą osobistą i spełniać wszystkie wymogi prezentowanego kryterium. Brak uwag negatywnych, występowanie uwag pozytywnych w obrębie tego kryterium.

2. Sumiennie wypełniać obowiązki szkolne:

 • ma nie więcej niż 3 spóźnienia w ciągu półrocza,
 • brak godzin nieusprawiedliwionych,
 • zawsze posiada obuwie zamienne,
 • wygląd dostosowany do okoliczności szkolnych,
 • pomaga nauczycielowi w prowadzeniu zajęć – jest kreatywny, pomysłowy, solidny.

3. Wzorowo zachowywać się w trakcie zajęć, na terenie szkoły. Zachowanie ucznia nie może budzić żadnych zastrzeżeń wśród nauczycieli i pracowników szkoły.

4. Wykazać się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego. Ponadto wspomagać członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań oraz posiadać umiejętność krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

5. Pielęgnować wartości takie jak: uczciwość, życzliwość, bezinteresowność, prezentować postawę tolerancji, szacunku wobec pracowników szkoły, kolegów, koleżanek;

 • chętnie służyć pomocą innym,
 • troszczyć się o bezpieczeństwo własne i innych.

6. Aktywnie uczestniczyć w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły:

 • działać w organizacjach szkolnych,
 • pomagać w organizowaniu uroczystości, imprez szkolnych, pielgrzymek, czynnie uczestniczyć w Mszach Świętych, nabożeństwach szkolnych itp.
 • reprezentować szkołę w różnych dziedzinach na zewnątrz (np. konkursy przedmiotowe, artystyczne przynależność do wolontariatu).

7. Nie posiadać, nie rozprowadzać, nie używać środków odurzających, alkoholu, papierosów na terenie szkoły i poza terenem szkolnym.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń jest zobowiązany:

1. Charakteryzować się bardzo dobrą kulturą osobistą i spełniać wszystkie wymogi prezentowanego kryterium. Brak uwag negatywnych, występowanie uwag pozytywnych w obrębie tego kryterium.

2. Prezentować bardzo dobry stosunek do obowiązków szkolnych.

 • ma nie więcej niż 5 spóźnień w ciągu półrocza,
 • brak godzin nieusprawiedliwionych,
 • jeden raz brak obuwia zamiennego,
 • wygląd dostosowany do okoliczności szkolnych,
 • nieopuszczanie terenu szkoły podczas zajęć, przerw lekcyjnych.

3. Odznaczać się bardzo dobrym zachowaniem w czasie zajęć, przerw lekcyjnych. Postawa ucznia nie może budzić zastrzeżeń ze strony nauczycieli, pracowników szkoły.

4. Być aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny. Jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu powinna być rzeczowa i nacechowana życzliwością.

5. Wykazywać się postawą tolerancji, szacunku do drugiego człowieka:

 • być otwartym na potrzeby innych,
 • dbać o bezpieczeństwo własne i innych.

6. Aktywnie uczestniczyć w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły:

 • pomagać w organizowaniu imprez szkolnych,
 • reprezentować szkołę w różnych dziedzinach na zewnątrz.

7. Nie posiadać, nie rozprowadzać, nie używać środków odurzających, alkoholu, papierosów na terenie szkoły i poza terenem szkolnym.

OCENA DOBRA

Uczeń jest zobowiązany:

1. Odznaczać się kulturą osobistą bez większych zastrzeżeń, spełniać wymogi prezentowanego kryterium.

2. Prezentować dobre podejście do obowiązków szkolnych. Wygląd ma zawsze dostosowany do okoliczności szkolnych, nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć i przerw lekcyjnych. Jest dopuszczalne:

 • nie więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia,
 • 7 spóźnień,
 • 3 razy brak obuwia zamiennego.

3. Właściwie zachowywać się w czasie lekcji i przerw lekcyjnych:

 • nie posługiwać się wulgaryzmami,
 • nie przeszkadzać w prowadzeniu lekcji,
 • dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 • odpowiednio zachowywać się podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych (strój galowy),
 • przestrzegać zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych.

4. Prawidłowo wypełniać swoje zadania odnoszące się do projektu edukacyjnego, wspomagając przy tym członków zespołu.

5. Mieć właściwą, niebudzącą zastrzeżeń postawę wobec innych.

6. Uczestniczyć w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły:

 • sporadycznie pomagać przy wystroju sal lekcyjnych, korytarzy,
 • służyć pomocą w trakcie organizowania imprez.

7. Nie posiadać, nie rozprowadzać, nie używać środków odurzających, alkoholu, papierosów na terenie szkoły i poza terenem szkolnym.

OCENA POPRAWNA

Uczeń jest zobowiązany:

1. Charakteryzować się kulturą osobistą bez większych zastrzeżeń:

 • nie demoralizować innych,
 • stosować się do ogólnie przyjętych norm etycznych, pielęgnować wartości chrześcijańskie.

2. Posiadać poprawne podejście do obowiązków szkolnych. Jest dopuszczalne:

 • 10 godzin bez usprawiedliwienia,
 • 10 spóźnień,
 • 5 razy brak obuwia zamiennego.

3. Właściwie zachowywać się na terenie szkoły, w trakcie zajęć i przerw lekcyjnych:

 • nie posługiwać się wulgaryzmami,
 • nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć,
 • właściwe zachowywać się w czasie uroczystości szkolnych,
 • dbać o estetykę miejsca, w którym przebywa; szanować sprzęt szkolny,
 • przestrzegać zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych.

4. Wypełniać swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu edukacyjnego reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

5. Uczestniczyć w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły.

6. Charakteryzować się odpowiednią postawą wobec innych:

 • być tolerancyjnym szanować nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów,
 • nie sprawiać przykrości innym,
 • być uczciwym wobec nauczycieli, koleżanek, kolegów,
 • nie znęcać się fizycznie lub psychicznie nad innymi,
 • nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych.

7. Nie posiadać, nie rozprowadzać, nie używać środków odurzających, alkoholu, papierosów na terenie szkoły i poza terenem szkolnym.

OCENA NIEODPOWIEDNIA

Uzyskuje ją uczeń jeśli:

1. Przekracza zasady dobrego wychowania:

 • odznacza się niską kulturą słowa,
 • nie stosuje się do zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, lekceważy chrześcijański system wartości.

 2. Ma niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych:

 • do 20 godzin nieusprawiedliwionych,
 • do 15 spóźnień,
 • do 7 razy brak obuwia zamiennego,
 • ignorowanie większości zarządzeń dyrektora i poleceń nauczycieli.

3. Nieodpowiednio zachowuje się w trakcie zajęć, na terenie szkoły:

 • posługuje się wulgaryzmami,
 • przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
 • nie dba o mienie społeczne (dopuścił się zniszczenia sprzętu szkolnego bądź pomocy naukowych),
 • zakłóca uroczystości, imprezy szkolne i pozaszkolne,
 • nie przestrzega zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych
  i sportowych.

4. Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność wypełnienia zadań przez innych członków zespołu.

5. Ma niewłaściwą postawę wobec innych:

 • nie szanuje nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów, koleżanek,
 • jest nieuczciwy wobec nauczycieli, rówieśników,
 • nie troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych.

6. Ma negatywny wpływ na życie klasy, całej społeczności szkoły; nie bierze udziału w programie formacyjnym i wychowawczym szkoły.

OCENA NAGANNA

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1. W sposób rażący łamie zasady dobrego wychowania:

 • demoralizuje innych,
 • przekracza zasady współżycia społecznego, nie respektuje ogólnie przyjętych norm etycznych, nie zważa na chrześcijański system wartości.

2. Ma naganny stosunek do obowiązków szkolnych:

 • więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych,
 • więcej niż 20 spóźnień,
 • nie nosi obuwia zamiennego,
 • lekceważy zarządzenia dyrektora i polecenia nauczycieli.

3. Nagannie zachowuje się w czasie zajęć, na terenie szkoły:

 • niejednokrotnie posługuje się wulgaryzmami,
 • uniemożliwia prowadzenie lekcji,
 • niszczy pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny,
 • niekulturalnie zachowuje się podczas uroczystości, imprez szkolnych, pozaszkolnych,
 • nie przestrzega zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych.

4. Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność wypełnienia zadań przez innych członków zespołu.

5. Odznacza się naganną postawą wobec innych poprzez:

 • brak akceptacji, tolerancji, poniżanie innych,
 • brak szacunku do nauczycieli, pracowników, rówieśników,
 • nieuczciwość, brak życzliwości, konfliktowość,
 • narażanie na niebezpieczeństwo siebie i innych,
 • szantażowanie, znęcanie się fizycznie bądź psychiczne nad innymi.

6. Destrukcyjnie wpływa na życie klasy, całej społeczności szkoły.

7. Niszczy swoje życie i zdrowie poprzez nałogi:

 • pali papierosy na terenie szkoły lub poza nim w czasie zajęć lub przerw lekcyjnych,
 • pije,posiada lub namawia do picia alkoholuna terenie szkoły lub poza nim w czasie zajęć lub przerw lekcyjnych,
 • zażywa, posiada bądź rozprowadza środki odurzające na terenie szkoły lub poza nim w czasie zajęć lub przerw lekcyjnych.

Uczeń otrzymuje naganną ocenę zachowania, jeśli ewidentnie naruszy chociaż jedno
z przedstawionych kryteriów.

§ 63

 1. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem do 18 roku życia i ponoszą pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów musi być dokonywane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
 • Podstawową formą usprawiedliwiania nieobecności w Katolickiej Szkole Podstawowej w Stalowej Woli jest usprawiedliwienie w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość zakładania przez wychowawców zeszytów usprawiedliwień.
 • Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek usprawiedliwić każdą godzinę nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych.
 • Usprawiedliwienie ma być doręczone wychowawcy klasy w terminie nie później niż 7 dni roboczych od dnia powrotu ucznia na zajęcia po jego nieobecności. Usprawiedliwienie ma zawierać powód nieobecności.
 • W sytuacji usprawiedliwienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo zaprosić rodziców/opiekunów na rozmowę wyjaśniającą.
 • Wychowawca może uznać usprawiedliwienie za niewystarczające w sytuacji, gdy dokument:
 • nie zawiera powodu nieobecności ucznia na zajęciach,
 • nie zawiera konkretnych dat nieobecności, które są usprawiedliwiane. W takiej sytuacji wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia absencji ucznia na zajęciach szkolnych.
 • W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej pobytem w szpitalu lub sanatorium wychowawca usprawiedliwia nieobecności na podstawie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna lub dokumentów lekarskich. Taka dłuższa nieobecność powinna być poprzedzona informacją telefoniczną lub ustną.
 • Pojedyncze nieobecności w ciągu dnia uważane są za godziny nieusprawiedliwione, chyba, że rodzic wcześniej lub tego samego dnia poinformuje o nich wychowawcę w formie ustnej lub pisemnej.
 • Usprawiedliwienie spóźnienia spowodowanego przypadkiem losowym niezależnym od ucznia, może być usprawiedliwione po przedstawieniu odpowiedniego, rzeczowego wyjaśnienia. Spóźnienie przekraczające 10 minut traktuje się jako nieobecność na zajęciach.
 1. W przypadku dłuższych nieobecności, zwłaszcza nieusprawiedliwionych, trwających co najmniej jeden tydzień, lub 30 godzin w miesiącu, wychowawca:
  – przekazuje dyrektorowi szkoły informację o takich uczniach;
  – powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) telefonicznie, a jeśli zajdzie taka potrzeba listownie (za potwierdzeniem odbioru) o absencji ucznia i wzywa ich celem wyjaśnienia danej sytuacji;
  – w obecności dyrektora przeprowadza z rodzicami (prawnymi opiekunami) i uczniem, w której informuje ich o ewentualnych konsekwencjach nieobecności ucznia, a także zobowiązuje ich do spowodowania systematycznego uczęszczania uczniów na zajęcia szkolne.
 2. Każde działanie podejmowane przez wychowawcę związane z egzekwowaniem obowiązku szkolnego ucznia, wychowawca odnotowuje w dzienniku.
 3. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne itp.) lub współpracy, która nie daje oczekiwanych rezultatów (gdy uczeń nie realizuje w dalszym ciągu obowiązku szkolnego), dyrektor szkoły wysyła listem poleconym informację zawierającą stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.
 4. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwy sąd rodzinny.
 5. W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania itp.) i pomimo wszczętego postępowania egzekucyjnego, uczeń dalej nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną ucznia i wydanie stosownych decyzji.
 6. W przypadku ucznia, który z przyczyn złego samopoczucia chce zwolnić się z zajęć lekcyjnych, powiadamiani są rodzice/prawni opiekunowie. Uczeń czeka w sekretariacie na odebranie przez rodzica/prawnego opiekuna.
 7. Ucznia może zwolnić z zajęć szkolnych (w danym dniu) tylko wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności dyrektor szkoły.
 8. O każdym przypadku samowolnego opuszczenia zajęć lekcyjnych niezwłocznie informowani są rodzice.
 9. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły nie wpisuje się mu nieobecności (wpis – zwolniony). Obowiązek wpisania powyższej adnotacji spoczywa na nauczycielu zwalniającym ucznia. Do przyczyn takiej nieobecności zalicza się: – przygotowywanie się do akademii lub innych uroczystości szkolnych za zgodą nauczyciela,
  – udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp,
  – wykonywanie prac na rzecz szkoły.
 10. Zwolnienie grupy uczniów z pierwszych i ostatnich zajęć:
  – informacja o odwołanych zajęciach edukacyjnych zostaje podana w Książce Zastępstw w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły co najmniej na dzień przed planowanym odwołaniem zajęć. Wychowawca klasy za pośrednictwem uczniów informuje rodziców o planowanym skróceniu zajęć,
  – w przypadku skrócenia zajęć bez przekazania informacji rodzicom uczniowie przechodzą pod opiekę wyznaczonego na zastępstwo nauczyciela.

§ 64

 1. Bieżące ocenianie polega na:
  – systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia,
  – określaniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do możliwości i wymagań edukacyjnych.
 2. Zmiana terminu pracy klasowej może nastąpić na uzasadnioną prośbę uczniów. Wówczas jednak nie obowiązuje pkt 2.
 3. Częstotliwość oceniania wynika ze specyfiki przedmiotu.
 4. Prace klasowe, sprawdziany powinny być sprawdzone i poprawione w ciągu 3 tygodni, kartkówki w ciągu 1 tygodnia.
 5. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych opuścił pracę klasową /sprawdzian/ to powinien mieć możliwość jej zaliczenia w ciągu 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
 6. Uczeń ma prawo:
  – znać uzasadnienie otrzymanej oceny;
  – do nieoceniania po dłuższej, co najmniej tygodniowej nieobecności spowodowanej chorobą lub innym przypadkiem losowym;
  – od 1 – 3 razy w ciągu półrocza zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyn (dokładną liczbę nieprzygotowań regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania).
 7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiedzy i umiejętności, oraz sprawdzona praca pisemna jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom. Udostępnianie sprawdzonych prac odbywa się poprzez przekazanie zainteresowanym oryginału.
 8. Samorząd uczniowski ma prawo losowania ,,szczęśliwego numerku” – ucznia niepytanego w danym dniu.
 9. Uczeń przygotowujący się do olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi i sprawdzianów w tygodniu poprzedzającym konkurs.
 10. Uczeń biorący udział w różnego typu zawodach szkolnych i konkursach przedmiotowych ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnej i kartkówki w dniu uczestnictwa lub w dniu następnym.

§ 65

 1. W klasach I–III:
 2. oceny bieżące w klasach I – III szkoły podstawowej wyrażone są skalą liczbową od  1 do 6. Ustala się możliwość stosowania znaków graficznych, np. słoneczek, buziek itp. określonych przez nauczyciela i oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce i zachowaniu Uczniowie powinni poznać uzasadnienie oceny;
 3. śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
  1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 66
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Może to zrobić w porozumieniu z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

 1. Co najmniej dwa tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną (śródroczną, roczną) na godzinie do dyspozycji wychowawcy uczniowie dokonują samooceny własnego zachowania w formie pisemnej.
 2. Najpóźniej tydzień przed Radą Klasyfikacyjną (śródroczną, roczną) zasięga opinii nauczycieli uczących w danej klasie.
 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ostatecznie ustala się w ostatnim tygodniu odpowiednio przed feriami zimowymi lub wakacjami, co najmniej trzy dni prze posiedzeniem Rady Pedagogicznym, na którym zatwierdzane są wyniki klasyfikacji.
 4. Każdy wychowawca zobowiązany jest do ustalenia propozycji końcowo rocznej/śródrocznej oceny zachowania co najmniej dwa tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną. Może to zrobić w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Jednocześnie wychowawca ma prawo do ustalenia innej niż proponowana oceny końcowo rocznej/śródrocznej.
 5. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do:
 6. poinformowania ucznia i rodziców o przewidzianych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
 7. ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania z trzydniowym wyprzedzeniem.
 8. Za skuteczne przekazanie w określonym terminie rodzicom każdego ucznia informacji
  o przewidywanych rocznych/śródrocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych
  i nagannej przewidywanej ocenie zachowania, odpowiada wychowawca klasy.

§ 67

 1. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca klasy wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez dyrektora.
 2. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz dyrektora.

§ 68

1.   Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

2.   Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

§ 69

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub kilku lub wszystkich przedmiotów, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% godzin przeznaczonych na te zajęcia
  w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę jego rodziców /opiekunów prawnych/ lub własną.
 3. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami /opiekunami prawnymi/.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  W skład komisji wchodzą:
  a) dyrektor szkoły lub jego zastępca,
  b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,
  c) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne.
 6. Nauczyciel uczący ma prawo odmówić udziału w pracach komisji, wówczas powołuje się innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu.
 7. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel uczący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, oceny klasyfikacyjne ustalone przez komisję oraz pracę pisemną ucznia i informację o odpowiedziach ustnych ucznia.
 10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 11. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 • psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.

  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • skład komisji,
 • termin posiedzenia komisji,
 • wynik głosowania,
 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 70

 1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych.
 2. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami /opiekunami prawnymi/.
 3. Egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w następującym składzie:
  a) dyrektor szkoły,
  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  c) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia lub pokrewne.
 5. Nauczyciel uczący ma prawo odmówić udziału w pracach komisji, wówczas wyznacza się innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu.
 6. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel uczący w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Przed wakacjami nauczyciel uczący przekazuje zdającemu w formie pisemnej zagadnienia /zakres materiału/, które będą podstawą egzaminu.
 7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu – ocenę. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia.
 9. Ocena z egzaminu poprawkowego nie może być wyższa niż dopuszczająca.
 10. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn losowych, może przystąpić do egzaminu w innym terminie.
 11. Uczeń, który nie zdał egzaminu, nie otrzymuje promocji do następnej klasy.

§ 71

 1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskować o podwyższenie przewidywanej przez wychowawcę rocznej oceny zachowania.
 2. Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny wnioskuje do wychowawcy klasy o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania w terminie do 7 dni od otrzymania informacji
  o przewidywanej ocenie. Za datę poinformowania rodzica uznaje się datę ostatniego przed klasyfikacją zebrania rodziców w danej klasie.
 3. Ocena zachowania może być podwyższona po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej pomiędzy uczniem i wychowawcą. Podczas rozmowy omawiany jest stopień spełnienia przez ucznia kryteriów oceniania zachowania zawartych w WSO oraz wystawione przez nauczycieli w dzienniku pochwały i uwagi.
 4. Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca, jednak musi ona odbyć się nie później niż 3 dni od daty wnioskowania podwyższenie oceny.
 5. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie, o czym zostaje powiadomiony rodzic/prawny opiekun.
 6. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, rodzica/opiekuna prawnego danego ucznia.
 7. Fakt przeprowadzenia takiej rozmowy odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

§ 72

 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
  1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
   w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
  2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 73

 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 60 ust. 2, z zastrzeżeniem § 69 ust. 10.
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 60 ust. 2.

§ 74

 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 75

1.   Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez:

1)   wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu do dziennika elektronicznego;

2)   przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań z wychowawcami, odpowiednio:

a)   ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;

b)   wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I-III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych;

3)   kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;

4)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 68 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu – na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z dyrektorem.

Rozdział 9

Przyjmowanie uczniów do szkoły

§ 76

 1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej kształcić swoje dzieci; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub ze względu na status materialny kandydata.
 2. Szkoła posiada wymiar charytatywno-opiekuńczy wobec uczniów potrzebujących szeroko rozumianego wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, umożliwienia dostępu do nauki lub wyrównywania szans edukacyjnych, a także dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
 3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem
  i  programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły w ramach postępowania rekrutacyjnego.
 4. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształcenie
  i wychowanie uwzględniające zasady wiary i moralności głoszone przez Kościół katolicki.
 5. Przyjmowanie uczniów do klasy I odbywa się w trybie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe i statutu szkoły.

§ 77

W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się:

 1. wiek dziecka – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia
  w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego;
  1. poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie zajęć rekrutacyjnych oraz informacji sporządzonej przez przedszkole lub szkołę, w której dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne;
  2. wynik rozmowy z rodzicami.

§ 78

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.
 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
  1. złożenie przez rodziców w ustalonym terminie dokumentów podanych
   w  „szczegółowych zasadach rekrutacji”;
  2. przeprowadzenie rozmów i zajęć kwalifikacyjnych z dziećmi i z rodzicami;
  3. ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania z uwzględnieniem przepisu art. 133 ustawy – Prawo oświatowe;
  4. ogłoszenie listy przyjętych uczniów.

§ 79

 1. Do szkoły może być przyjęty uczeń realizujący obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej – w trybie przeniesienia, zgodnie z przepisami prawa. W takim trybie ucznia przyjmuje dyrektor.
 2. Do klasy I może być przyjęte dziecko w trakcie roku szkolnego, jeżeli szkoła ma wolne miejsce lub zorganizuje dodatkowe miejsce. Postępowania rekrutacyjnego nie stosuje się.

§ 80

Dziecko nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

Rozdział 10

Budżet szkoły

§ 81

 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów
  i przekazywanej przez Urząd Miasta w Stalowej Woli.
 2. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez organ prowadzący i pod jego nadzorem.
 3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 82

 1. Statut i jego zmiany uchwala rada pedagogiczna po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący.
 2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 83

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 84

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: „Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 4” oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli” i godłem państwa.